Astudiaeth Baratoadol ar gyfer Prosiect Cydweithredu Cadwyni Cyflenwi Bwyd Rhanbarthol

Astudiaeth ddichonoldeb, Cwblhau

Astudiaeth Baratoadol ar gyfer Prosiect Cydweithredu Cadwyni Cyflenwi Bwyd Rhanbarthol

Math y Prosiect

Astudiaeth Ddichonoldeb

Cyllid Prosiect

Pen-y-bont ar Ogwr LAG

Cyllid Prosiect

Rhanbarthol LAGS

Briff Prosiect

Prosiect cydweithredol oedd hwn yn cynnwys wyth Grŵp Gweithredu Lleol sy’n cynnwys un ar ddeg o awdurdodau lleol yn cydweithio i gyflawni potensial mwyaf posibl y gadwyn gyflenwi leol ar draws y rhanbarth er mwyn ysgogi twf.

Partneriaeth rhwng 8 Grŵp Gweithredu Lleol y Rhaglen Datblygu Gwledig; Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili a Blaenau Gwent, Cwm Taf (Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf), Dyffryn Wysg (Sir Fynwy a Chasnewydd), Castell-nedd Port Talbot, Powys, Torfaen a Bro Morgannwg.

Prosiect cydweithredol oedd hwn yn cynnwys wyth Grŵp Gweithredu Lleol sy’n cynnwys un ar ddeg o awdurdodau lleol yn cydweithio i gyflawni potensial mwyaf posibl y gadwyn gyflenwi leol ar draws y rhanbarth er mwyn ysgogi twf. Y weledigaeth yw adeiladu economi leol fwy cydnerth, trwy ddatblygu cyfres o dargedau uchelgeisiol sy’n galluogi’r rhanbarth i wneud cynnydd tuag at gadwyn gyflenwi fyrrach ar gyfer cynhyrchion lleol o’r tir.

Nod y comisiwn arbennig hwn oedd rhoi ar waith ddealltwriaeth gadarn o sut i gyrraedd y pwynt hwnnw fel rhanbarth er mwyn cyfrannu at gais sylweddol am arian i Gynllun Datblygu Cydweithrediad a Chadwyni Cyflenwi Llywodraeth Cymru. Mae rhagor o fanylion am y prosiect hwnnw ar gael yma.

Amcanion yr astudiaeth:

• Gwneud gwaith ymchwil yn 8 ardal y Grwpiau Gweithredu Lleol

• Deall blaenoriaethau’r grŵp dros y tair blynedd nesaf

• Deall sut i dynnu holl ardaloedd y Grwpiau Gweithredu Lleol at ei gilydd i gydweithio

Mae’r prosiect hwn wedi dod i ben. Mae’r adroddiad terfynol ar gael yn ein hadran Adnoddau.