Astudiaeth Ymchwil a Phecyn Cymorth Trosglwyddo Asedau Cymunedol

Astudiaeth ddichonoldeb, Cwblhau

Astudiaeth Ymchwil a Phecyn Cymorth Trosglwyddo Asedau Cymunedol

Math o brosiect

Astudiaeth ddichonoldeb

Ariannu prosiectau

Briff y prosiect

Comisiynwyd Canolfan Cydweithredol Cymru i wneud gwaith ymchwil ar ei ran i’r heriau y mae sefydliadau’r trydydd sector yn eu hwynebu wrth ystyried derbyn cyfrifoldeb am asedau cyhoeddus.

Mewn partneriaeth â Gwasanaeth Adfywio Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, comisiynwyd Canolfan Cydweithredol Cymru gan y Grŵp Gweithredu Lleol i wneud gwaith ymchwil ar ei ran i’r heriau y mae sefydliadau’r trydydd sector yn eu hwynebu wrth ystyried derbyn cyfrifoldeb am asedau cyhoeddus

Rhan o’r briff oedd defnyddio’r ymchwil hwn i ddatblygu pecyn cymorth pwrpasol i helpu sefydliadau cymunedol drwy’r broses o Drosglwyddo Asedau Cymunedol.

Prif nodau’r comisiwn oedd:

  • Galluogi a hwyluso’r broses o drosglwyddo asedau i ddefnydd a arweinir gan y gymuned trwy rymuso cymunedau lleol i weithredu fel ceidwaid.
  • Sicrhau cynaliadwyedd a hyfywedd hirdymor asedau cyhoeddus.
  • Cefnogi datblygiad trydydd sector cryf sydd â’r gallu i reoli asedau cyhoeddus.

Mae copïau o’r Adroddiad Trosglwyddo Asedau Cymunedol a’r Pecyn Cymorth cysylltiedig ar gael yn ein hadran Adnoddau.