Pwy ydym ni?

Mae tîm Reach yma i gyflawni Strategaeth Datblygu Lleol ar ran y Grŵp Gweithredu Lleol. Mae gan bob un o’n swyddogion brofiad helaeth o ddarparu gweithgareddau datblygu gwledig a ddatblygwyd  dros flynyddoedd lawer, yn ogystal ag arbenigeddau mewn meysydd megis cadwyni cyflenwi lleol, datblygu cymunedol ac adnoddau naturiol.

Mae gennym ni hefyd ddau swyddog sy’n rheoli’r rhaglen ac yn monitro’r cyllid a’r adnoddau eraill.  Eu gwaith nhw yw cynnal perthynas effeithiol â phawb sy’n ein hariannu.

Mae gennym ni hefyd dîm o gydgysylltwyr sy’n gyfrifol am oruchwylio’r gwaith o gyflenwi’r prosiect o fewn y rhaglen. Mewn rhai achosion, nhw fydd rheolwr y prosiect ac mewn achosion eraill, nhw fydd rheolwyr y contract, gan weithio gyda phartneriaethau cymunedol i reoli contractau â chyflenwyr a darparwyr gwasanaethau.

Yr hyn a wnawn ni

Mae gennym dîm llawn o reolwyr achos proffesiynol a phrofiadol i ddarparu cefnogaeth, arbenigedd a gwybodaeth am bynciau i’ch prosiect.

Cydgysylltwyr y Rhaglen

Cydgysylltwyr y Rhaglen

Rheoli Eich Prosiect

Profiad o reoli rhaglenni, datblygu syniadau cymunedol a gweithio gydag unigolion a grwpiau i wneud eu syniad yn llwyddiant.

Arweinydd y Rhaglen

Arweinydd y Rhaglen

Arwain ein Timau Prosiect

Rheoli’r holl raglenni i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r holl ddeddfwriaeth berthnasol ac yn diwallu anghenion y cymunedau.

Archwilydd y Rhaglen

Archwilydd y Rhaglen

Goruchwylio Cyllidebau Prosiectau

Rheoli cyllidebau’r holl brosiectau a chontractau fel nad oes angen i chi dalu unrhyw filiau nac arwyddo unrhyw gontractau.

Yr Hyn yr Ydym ni’n ei Wneud Orau

Rydym yn ymfalchïo yn y gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid yr ydym ni’n ei gynnig i bob un o’n prosiectau cymunedol, o ddatblygu’r cysyniad i’w gwblhau’n llwyddiannus.

Brandio

Gallwn ni eich helpu i ddod o hyd i frand ar gyfer lansio eich cynnyrch.

Marchnata a Chyfathrebu

Gallwn ni eich helpu â hysbysebu, rhwydweithio cymdeithasol, cyfathrebu a chyrraedd pobl eraill.

Cymeradwyo Prosiect a Chyllidebu

Gallwn ni eich helpu i baratoi eich cyllideb, eich cais i dîm y Grŵp Gweithredu Lleol a llawer mwy.

h
Strategaeth y Prosiect

Gallwn ni eich helpu gyda’ch strategaeth prosiect, cysyniadau, rhwydweithio a chwestiynau anodd

Strwythur Sefydliadol

Gallwn ni eich helpu i ddatblygu eich sefydliad a chysylltu â sefydliadau tebyg.

Ymgynghori Busnes

Gallwn ni ddarparu gwasanaethau ymgynghori busnes a sefydliadol drwy ein rhwydweithiau proffesiynol.