Enghreifftiau o Brosiectau

Hybiau’r Gymuned

Mae hybiau i’r gymuned yn brosiectau wedi ei seilio ar thema neu bwnc arbennig. Er enghraifft, efallai y bydd wedi ei seilio ar ddiddordebau megis clybiau chwaraeon neu gymdeithasau hanesyddol, neu efallai y bydd ganddo ganolbwynt megis gweithgareddau gwirfoddoli yn yr awyr agored. Does dim diffiniad tyn ond bydd gofyn i brosiectau fedru tystio manylion am amcanion yr hyb, ei weithgareddau, aelodau a chyfarfodydd gan gynnwys agenda a chofnodion.

Rhwydweithiau

Yma yn Reach, rydym yn ymgorffori ethos o gydweithio, rhwydweithio a phartneriaeth ym mhopeth y byddwn yn ei gyflawni. Ers i ni gychwyn nôl yn 2008, rydym wedi creu rhwydweithiau o bobl a sefydliadau o’r un anian i weithio ar draws ystod o themâu a phynciau arbennig. Mae’r rhwydweithiau hyn yn ein helpu i gyflawni ein hamcanion i gynnwys y rhanddeiliaid priodol ar draws ein gwaith. Maent hefyd yn ein helpu i gyflawni’r prosiectau gorau posib sydd yn ymateb i anghenion lleol. Os hoffech fwy o wybodaeth am sut i ymgysylltu gyda’r rhwydweithiau hyn, cysylltwch â ni.

•Newydd sbon yn 2016 – Rhwydwaith Gwirfoddoli Twristiaeth Wledig
•Rhwydwaith Pafiliynau Chwaraeon Gwledig
•Rhwydwaith Canolfannau Cymunedol Gwledig
•Rhwydwaith Gwirfoddolwyr Cefn Gwlad
•Rhwydwaith Bwyd Lleol Pen-y-bont ar Ogwr
•Rhwydwaith Treftadaeth Pen-y-bont ar Ogwr

Astudiaethau Dichonolrwydd

Mae astudiaethau dichonolrwydd yn dadansoddi os yw syniad yn hyfyw, sydd yn golygu ei fod yn debyg o weithio yn ymarferol ac yn ariannol, cyn iddo gael ei brofi go iawn. Bydd astudiaethau yn darparu’r ymchwil cychwynnol ar gyfer datrys problem a bydd yn arfarnu’r materion sydd yn rhai eu hystyried.

Maent hefyd yn medru cynnig ymatebion amgen, y costau i weithredu, dadansoddiad risg ac awgrymiadau ar gyfer y camau nesaf i’w cymryd.

Rydym hefyd yn medru rhoi cymorth i ddarnau llai o waith gan gynnwys asesiadau technegol, ymgynghoriad ac ymchwil ar raddfa-fach.

Bydd y Grŵp Gweithredu Lleol yn cyhoeddi cynlluniau ar gyfer holl gamau’r astudiaethau, y gweithgaredd a gyflawnir a phob adroddiad gorffenedig er mwyn i sefydliadau eraill medru dysgu o ganlyniadau’r gwaith.

Astudiaethau Peilot

Mae astudiaethau peilot yn brosiectau sydd yn treialu syniadau mewn modd ymarferol. Er enghraifft, gall beilot fod yn arbrawf i weld os byddai gwasanaeth newydd yn y gymuned yn llwyddiant ymarferol gyda’r potensial i weithredu ar ei liwt ei hun.  Gallai peilot arall edrych ar ddefnydd newydd i adnoddau craidd sydd ar gael mewn digonedd yn yr ardal megis gwastraff ffarm neu goedlan.

Mae gofyn i bob prosiect gael ei gyflawni mewn cydweithrediad a nifer o grwpiau cymunedol a phartneriaid, nid yw’n bosib i ni gyllido gwaith datblygiad ac ymchwil preifat unrhyw fentrer.

Bydd y Grŵp Gweithredu Lleol yn cyhoeddi cynlluniau ar gyfer pob cam o’r peilot, y gweithgareddau a gyflawnir ac adroddiadau gorffenedig sydd yn dangos canlyniadau ac awgrymiadau’r gwaith er mwyn i sefydliadau eraill fedru dysgu ohonynt.