Cyfleoedd ar gyfer Cynlluniau Ynni Adnewyddadwy Cymunedol mewn Ardaloedd Gwledig ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Prosiect Ynni Adnewyddadwy

Math y Prosiect

Cynllun Cefnogi Paratoadol Cymunedau Gwledig

Cyllid Prosiect

Briff Prosiect

Nod y prosiect hwn oedd cael gwell dealltwriaeth o’r dewisiadau a dichonoldeb cynlluniau ynni adnewyddadwy cymunedol. Canfu’r prosiect haenau o ddiddordeb a dadansoddwyd y rhain i’w gwneud yn gydnaws â chynlluniau ynni adnewyddadwy cymunedol, gan gynnwys cyfle i ddatblygu cynllun busnes manwl a datblygu rhaglen gyllid. Roedd mapio cyfleoedd yn cynnwys nodi a threfnu i’r galw am ynni gyd-fynd â chyfleoedd i gynhyrchu ynni Gwynt, Solar, Dŵr, Gwres a Phŵer Cyfunedig, Biomas, Pympiau gwres a Threulio Anerobig.

Nodwyd bod gan gyfanswm o 55 o safleoedd ddigon o alw am ynni i gefnogi prosiect ynni adnewyddadwy a’r potensial i gynhyrchu ar raddfa briodol. Yn dilyn ymarferion asesu dewisiadau, nodwyd rhestr fer o brosiectau yn rhoi cyfanswm o 4.3MW o gapasiti a chyfanswm cost gyfalaf o £2.5 miliwn.

Mae hyn yn cynnwys y Grŵp Pyllau ac Ysgolion, Grŵp Cwm Ogwr, Grŵp Llangeinwyr, Hydro Evanstown, ac mae’n cynnwys potensial o 850kW o ynni solar ar y to, 3.4MW o bympiau gwres a 36kW o ynni dŵr. Mae’r camau nesaf yn cynnwys Astudiaeth Ddichonoldeb Maes fanwl a chytundebau ar gyfer Penawdau’r Telerau Cychwynnol ar gyfer pob safle.

Daeth y prosiect i’r casgliad bod dichonoldeb y cynlluniau yn dibynnu i raddau helaeth ar ffurfio un Gymdeithas Budd Cymunedol i ddatblygu nifer o safleoedd.

Y rheswm dros hyn yw bod y darbodion maint a gyflawnir trwy grwpio prosiectau yn helpu i liniaru costau ychwanegol a allai fod yn angenrheidiol ar gyfer cynnig cyfran gymunedol a’r cytundebau cyfreithiol a chysylltedd safleoedd (pibellau a cheblau ac ati) pan fo sawl parti yn gysylltiedig.

Mae Reach ar hyn o bryd yn bwriadu datblygu rhwydwaith ynni adnewyddadwy gymunedol i hwyluso sefydliad Cymdeithas Budd Cymunedol a bydd yn bwriadu cefnogi astudiaeth ddichonoldeb maes ac ymgysylltu â rhanddeiliaid.