Archwilio’r Potensial ar gyfer Siopau Cynhyrchion Lleol mewn Parciau Gwledig

Astudiaeth ddichonoldeb, Cwblhau

Archwilio’r Potensial ar gyfer Siopau Cynhyrchion Lleol mewn Parciau Gwledig

Math o brosiect

Astudiaeth ddichonoldeb

Ariannu prosiectau

RDP

Ariannu prosiectau

Awen Cultural Trust

Briff y prosiect

Bydd y prosiect yn cael ei gyflawni mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, ac yn arwain at astudiaeth ddichonolrwydd ac ymchwil ar raddfa fach, a chynllun datblygu arfaethedig.

Nod yr astudiaeth yw nodi a yw’n ddichonadwy marchnata a gwerthu cynhyrchion a chrefftau lleol yn y parc gwledig/lleoliad amgylchedd naturiol.

Mae’r prosiect yn defnyddio Parc Gwledig Bryngarw yn astudiaeth achos ar gyfer yr ymchwil ac yn ystyried y farchnad, cyfryngau ffisegol ac ar-lein, datblygiad cynhyrchion, amlinelliad o allbynnau ariannol ac integreiddio cynhyrchwyr lleol dros gyfnod gweithredu a gynllunnir.

Bydd yr astudiaeth yn darparu’r sylfaen i gynllunio ar gyfer datblygiad yn y dyfodol, strategaethau cyllid a chynaliadwyedd pe byddai’r Parc Gwledig yn dymuno gweithredu ar y canfyddiadau neu pe byddai atyniadau man gwyrdd naturiol eraill yn y Fwrdeistref Sirol yn dewis manteisio ar unrhyw gyfleoedd a/neu ymchwil i’r farchnad a nodir.

Mae’r prosiect ar ei ganol ar hyn o bryd a disgwylir iddo ddod i ben ym mis Ebrill 2017