Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig

Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig

Mae’r Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig (RCDF) yn rhaglen gyfalaf i sefydliadau sydd wedi ei seilio yn y gymuned i ymdrin â thlodi ac allgau cymdeithasol yn ei hardal nhw.

Mae ceisiadau i’r gronfa hon yn mynd yn uniongyrchol I Lywodraeth Cymru ond mae Reach yma i’ch helpu i sicrhau fod eich prosiect yn unol ag amcanion lleol.
Os ydych yn bwriadu gwneud cais, dewch i gael sgwrs gyda ni o flaen llaw i weld os fedrwn ni fod o gymorth.

Mae’r cynllun yn rhan o Raglen Cymunedau Gwledig – Datblygiad Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020 a chaiff ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

 

Beth sydd ar gael?

Mae hon yn gronfa Cyfalaf (Capital) ar gyfer prosiectau sy’n costio hyd at £160,000 (yn talu 80% ac yn gofyn am 20% o gyllid cyfatebol)

Amcanion yr RCDF yw:

1. Hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol, lleihau tlodi a datblygu economaidd mewn ardaloedd gwledig.

2. Helpu’r rhai mwyaf difreintiedig yn y Gymru wledig a’r rhai nad oes ganddynt lawer o gyfle i newid eu hamgylchiadau.

3. Datblygu gwydnwch a gallu cymunedau gwledig fel eu bod yn gallu ymdopi’n well â newid ac addasu i’r newid hwnnw.

Pwy all ymgeisio?

Mae’r RCDF yn agored i geisiadau gan y canlynol:

Grwpiau Gweithredu Lleol LEADER / Grwpiau Cymunedol Lleol (gan gynnwys elusennau ac ymddiriedolaethau, cwmnïau cydweithredol), D.S. rhaid i’r rhain fod yn endidau cyfreithiol / Mentrau cymdeithasol / Cwmnïau Buddiannau Cymunedol / Cwmnïau Cydfuddiannol / Awdurdodau Lleol /  D.S. Nid yw cwmnïau preifat (hyd at BBaChau) yn gymwys i wneud cais i addasu adeiladau segur a/neu adleoli gweithgareddau

Caiff canllawiau eu diwygio ar gyfer pob cylch cais. ewch i dudalennau Llywodraeth Cymru am y wybodaeth a ffurflenni cais mwyaf cyfoes.