Cynllun Gweithredu Pentref Goetre-hen

Math y Prosiect

Pobl

Cyllid Prosiect

Reach

Cyllid Prosiect

Coytrahen Community Association and £6,564 from the Coalfields Regeneration Trust

Briff Prosiect

Un o’r ffyrdd y mae reach yn cefnogi cymunedau gwledig yw trwy eu helpu i ddatblygu Cynlluniau Gweithredu Gwledig.

Cefndir

Un o’r ffyrdd y mae reach yn cefnogi cymunedau gwledig yw trwy eu helpu i ddatblygu Cynlluniau Gweithredu Gwledig. Proses yw hon sy’n galluogi pobl i leisio’u barn ynglŷn â pha gamau gweithredu yr hoffent eu gweld yn cael eu cymryd yn eu hardal – camau sy’n deillio o faterion penodol sy’n berthnasol i’r gymuned unigol honno.

Cymorth reach

Cafodd cymuned Goetre-hen gymorth gan reach i baratoi cynllun gweithredu cymunedol. Cyfrannodd reach £2,000 at y broses, a thalodd hynny am gostau lleoliadau ar gyfer cyfarfodydd, lluniaeth, deunyddiau ymgynghori, a dylunio ac argraffu’r cynllun terfynol.

Cychwynnodd Cynllun Gweithredu Goetre-hen â stondin ymgynghori yn Ffair Nadolig Canolfan Gymuned Goetre-hen ym mis Rhagfyr 2011. Cynhaliwyd gweithdy cymunedol ar ôl yr ymgynghoriad er mwyn archwilio mwy ar y materion a oedd yn cael effaith ar y gymuned. Darparwyd holiadur gan y Gymdeithas Gymunedol ac fe’i dosbarthwyd i bob aelwyd yn Goetre-hen gan aelodau’r gymdeithas. “Cafwyd ymateb ardderchog i’r holiadur,” meddai Mark Blackmore, un o swyddogion Datblygu Cymunedol reach. Gofynnwyd i bob aelwyd flaenoriaethu’r materion a oedd bwysicaf iddyn nhw. Trafodwyd canlyniadau’r ymgynghoriad hwn mewn cyfarfod cymunedol, a chytunwyd mai’r tri phrif flaenoriaeth oedd gwella’r Ganolfan Gymuned, lleddfu’r traffig trwy’r pentref a diogelu hanes Goetre-hen.

Canlyniad ac Effaith

Ffurfiwyd gweithgor i roi proses y Cynllun Gweithredu ar waith. Cydweithiwyd â Chyngor Cymuned Llangynwyd Isaf ynglŷn â mater y traffig a chyda’r Gymdeithas Gymunedol o ran gwella’r Neuadd Gymuned. Yn ogystal â hyn, cydweithredodd y gweithgor â Grŵp Hanes Goetre-hen ynglŷn â diogelu hanes y gymuned. Penderfynodd y gweithgor wneud cais am gyllid gan reach i wella’r Neuadd Gymuned, gyda’r bwriad o ddenu mwy o bobl i’w defnyddio. Ychwanegwyd arian cyfatebol o £1,312 gan Gymdeithas Gymunedol Goetre-hen a £6,564 oddi wrth Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo at grant reach o £31,504. Gosodwyd system wresogi newydd yn y neuadd, adnewyddwyd y cyfleusterau tŷ bach ac adeiladwyd lolfa yn fan cyfarfod ar gyfer grwpiau cymunedol llai.

“Nawr bod y gwaith wedi’i gwblhau, mae’n sicr bod mwy o ddefnydd yn cael ei wneud o’r Ganolfan Gymuned nag o’r blaen’ meddai Jean Faulkner, aelod o’r Gymdeithas Gymunedol. Ychwanegodd, “Mae’n lleoliad brafiach o lawer ac mae ganddo awyrgylch llawer mwy dymunol.”

Bu gweithgor y Cynllun Gweithredu hefyd yn llwyddiannus o ran ail-ffurfio Grŵp Hanes Goetre-hen, ac arweiniodd hyn at gyflawni’r amcan o ddiogelu hanes y gymuned. “Cyn bodolaeth y Cynllun Gweithredu, roedd gennym grŵp hanes bychan, di-gyfeiriad braidd a doedd dim llawer o bobl yn ei fynychu” meddai Keith Faulkner. “Mae gennym dros ugain o aelodau erbyn hyn ac rydym yn cyfarfod yn fisol.” Mae’r Grŵp Hanes wedi catalogio llawer o hen luniau a dogfennau a’r gobaith yw eu harddangos yn y Neuadd yn ogystal â’u cofnodi’n ddigidol. Roedd cystadleuaeth ddiweddar, yn gofyn i bobl ysgrifennu traethawd 100 gair ynglŷn ag agwedd ar hanes Goetre-hen a oedd o ddiddordeb iddynt, yn llwyddiant ysgubol. Maen nhw’n arbennig o falch o fod wedi recordio pobl sy’n byw yn y pentref, yn enwedig trigolion oedrannus, fel bod eu straeon a’u hanes yn cael eu cadw ar gyfer y dyfodol.

“‘Mae Goetre-hen wedi bod yn bentref cyfeillgar erioed, ond mae’r Cynllun Gweithredu wedi cryfhau hyn. reach oedd y prif ysgogiad a’r sbardun i ddechrau’r cwbl”. “.

Keith Faulkner, Cynghorydd Cymuned, Cyngor Cymuned Llangynwyd Isaf

Ken Faulkner

Cynghorydd Cymuned, Cyngor Cymuned Isaf Llangynwyd