Cynllun Rheoli Cadwraeth y Drenewydd yn Notais

Cwblhau, Llle

Cynllun Rheoli Cadwraeth y Drenewydd yn Notais

Math y Prosiect

Astudiaeth Ddichonoldeb

Cyllid Prosiect

LAG

Cyllid Prosiect

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Briff Prosiect

Mae Pentref y Drenewydd yn Notais ger Porthcawl ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi ei ddynodi’n Ardal Gadwraeth.

Cefndir

Mae Pentref y Drenewydd yn Notais ger Porthcawl ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi ei ddynodi’n Ardal Gadwraeth. Diffiniad ardal o’r fath yw ‘ardal o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig y mae’n ddymunol gwarchod neu hybu ei chymeriad neu ei golwg.’ Mae Ardal Gadwraeth y Drenewydd yn Notais yn cynnwys craidd hanesyddol y pentref, gan gynnwys yr eglwys a maes y pentref o’i chwmpas. Mae dynodiad Ardal Gadwraeth yn dibynnu mwy ar ansawdd a diddordeb yr ardal fel cyfanrwydd yn hytrach nag ar adeiladau unigol, Er hynny, mae pum adeilad rhestredig yn y Drenewydd yn Notais, gyda’r eglwys wedi ei dynodi’n Radd 1. Mae’r ardal hefyd yn nodedig am gadw enghreifftiau da o dai o’r ddeunawfed ganrif a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, yn ogystal â’i waliau terfyn o garreg ac ardaloedd coediog helaeth.

“Dynodwyd y Drenewydd yn Notais yn Ardal Gadwraeth ym mis Awst 1973,” meddai Claire Hamm, Arweinydd y Tîm Cadwraeth a Dylunio, gan ychwanegu, “Gwnaed braidd dim gwaith o ran diweddaru asesiad y pentref ers hynny. Roedd arnom angen Cynllun Gwerthuso a Rheoli i gynorthwyo’r Fwrdeistref Sirol i warchod a hybu cymeriad a golwg y pentref. Ar yr un pryd, roeddem yn dymuno i drigolion y Drenewydd yn Notais sylweddoli buddion byw a gweithio mewn Ardal Gadwraeth a’u cyfrifoldeb eu hunain o ran diogelu’i dyfodol.”

Archwiliodd y Gwerthusiad nifer o faterion gan gynnwys diweddaru’r asesiad o gymeriad y pentref, pa un a oedd y terfynau a ddynodwyd yn parhau i fod yn briodol a pha un a oedd digon o reolaeth o ran newidiadau a wneir i adeiladau yn yr ardal.

Cymorth reach

Penodwyd ymgynghorwyr ag arbenigedd neilltuol o ran gwerthuso Ardaloedd Cadwraeth gan y Fwrdeistref Sirol. “Rhan gyntaf y broses hon oedd trefnu a chynnal digwyddiad cymunedol er mwyn i drigolion yr ardal gael derbyn gwybodaeth a chyfrannu at yr asesiad.” meddai Claire. “Cynhyrchwyd arddangosfa a oedd yn tynnu eu sylw at y ffaith eu bod yn byw o fewn Ardal Gadwraeth.” Ychwanega, “Dangoswyd manylion y terfynau presennol hefyd ac roedd adborth y trigolion gydol y broses yn hynod o bwysig.”

Hwylusodd reach y broses o ymgynghori â’r gymuned trwy drefnu a thalu am y lleoliad a’r cyhoeddusrwydd hefyd, ac roedd reach yn bresennol yn y digwyddiad hefyd. Yn ogystal, talodd reach ran o ffioedd yr ymgynghorwyr. Cyfanswm cost y prosiect oedd £1,500, gyda reach yn darparu £550. Cafwyd arian cyfatebol o £950 oddi wrth Adran Cynllunio ac Adfywio Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Canlyniad ac Effaith

Mae ymatebion a sylwadau’r trigolion wedi’u casglu ynghyd, eu hystyried a’u cynnwys yn y cynllun Gwerthuso a Rheoli terfynol. Bydd y gweithredoedd a argymhellwyd yn cael eu refnu yn ol blaenoriaeth, ac amserlen yn cael ei chynllunio ar gyfer eu cyflwyno gam wrth gam. Bydd yr adroddiad yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor i gael ei gymeradwyo gan Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.