Ein Cyllidwyr

Llywodraeth Cymru

Gweinyddir cyllid y Rhaglen Datblygu Wledig ar gyfer Cymru gyfan gan Lywodraeth Cymru ac y mae’n gyfuniad o gyllid o’r Undeb Ewropeaidd a chyllid domestig Llywodraeth Cymru. Caiff swm o’r cyllid yma ei ddyrannu i gynlluniau cenedlaethol sydd yn darparu cymorth i gymunedau gwledig ar raddfa genedlaethol, er enghraifft, Cyswllt Ffermio.
Cynigir peth o’r cyllid drwy gylchoedd ceisio cystadleuol sydd yn gwahodd ceisiadau o brosiectau gyda chanolbwynt mwy lleol megis y Gronfa Datblygu Gymunedol Wledig sydd yn cynnig cyfalaf, neu brosiectau sydd yn cydweithio megis y Cynllun Cyd-weithio a Chadwyni Cyflenwi.
Caiff cyllid lleol o dan gynllun LEADER ei ddyrannu drwy ddyraniad dangosol. Mae wedyn i bob Grŵp Gweithredu Lleol I weinyddu’r cyllid yma ac i benderfynu ar sut y caiff ei ddyrannu yn lleol yn unol â’u Strategaeth Datblygu Leol.

Cyngor Sir Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr

Cyngor Sir Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr yw corff gweinyddol ar gyfer y Cynllun Datblygu Gwledig yma ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac maent wedi cytuno i sicrhau na fydd unrhyw ddiffyg yn yr arian cyfatebol a fydd ei angen erbyn diwedd y rhaglen. Mae’r tîm yn cael ei gynnal gan y Cyngor Sir hefyd fel rhan o dîm yr Economi ac Adnoddau Naturiol.