Llysgenhadon Twristiaeth Cymraeg

Astudiaeth ddichonoldeb, Cwblhau, Llle, Pobl, Twristiaeth

Llysgenhadon Twristiaeth Cymraeg

Math y Prosiect

Cymuned, Astudiaeth Dichonoldeb, Pobl, Lle, Twristiaeth

Cyllid Prosiect

LAG

Cyllid Prosiect

RDP

Briff Prosiect

Peilota tim o lysgenhadon yn yr iaith Gymraeg yn ystod Eisteddfod yr Urdd 2017

Pwrpas y cynllun ymchwil hon yw i dyfu Llysgenhadon Twristiaeth Pen-y-bont ar Ogwr i gynnwys tim o siaradwyr Cymraeg. Er fod yna lysgenhadon sydd eisioes yn medru siarad Cymraeg, bydd hon yn gyfle i gynnig hyfforddiant ac adnoddau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Caiff y tim Gymraeg eu cyflwyno yn ystod Eisteddfod yr Urdd gyda’r bwriad o ddarparu gwasanaeth llysgenhadon hollol ddwyieithog yn y dyfodol.  Mae hyn wrth gwrs yn hynod bwysig ar gyfer digwyddiadau uchel eu proffil, ymweliadau gydag ysgolion Cymraeg a llawer mwy.

Yn ystod wythnos Sulgwyn, 29 Mai – 3 Mehefin bydd Sir Pen y Bont ar Ogwr yn croesawu Cymru gyfan, wrth i Eisteddfod yr Urdd agor ei drysau ar faes Coleg Pencoed i ryw 90,000 o ymwelwyr dros chwe diwrnod, ac rydym yn awyddus i roi’r croeso cynhesaf posib iddynt!

I’r perwyl hwn, rydym yn galw am wirfoddolwyr Cymraeg eu hiaith, neu sy’n ddysgwyr da, sy’n angerddol am ein hardal i ymuno â Llysgenhadon Pen y Bont ar Ogwr, a derbyn hyfforddiant yn barod i gynnig croeso a gwasanaeth gwybodaeth leol i ymwelwyr yr Eisteddfod.

Grŵp o ryw ugain o wirfoddolwyr yw Llysgenhadon Pen y Bont ar Ogwr, sy’n rhannu cariad am yr ardal ac â diddordeb mewn parhau i ddysgu a rhannu gwybodaeth am ddiwylliant, bywyd gwyllt, hanes, celf, a bwyd y sir. Maent yn ymgysylltu ag ymwelwyr ein hardal mewn nifer o wahanol ffyrdd, megis cyfarfod a chyfarch mewn digwyddiadau, cefnogi grwpiau i lunio eu hymweliad, ysgrifennu blogiau, rhannu gwybodaeth leol gyda theuluoedd ac yn gyffredinol yn gwneud yr hyn a allant i godi proffil y rhanbarth.

Mae bod yn Llysgennad yn lawer o hwyl ac yn werth chweil. Dywedodd Lew Chamberlain, Cyfarwyddwr Cymdeithas Dwristiaeth Pen y Bont ar Ogwr, a un o’r Llysgenhadon lleol am y rhaglen hyfforddi:

“Mae hyfforddi i fod yn Llysgennad Pen y Bont ar Ogwr wedi bod yn brofiad pleserus iawn. Mewn dim ond dau ddiwrnod o hyfforddiant – oedd yn rhad ac am ddim – dysgais cymaint mwy am yr ardal, ei hanes, diwylliant, bywyd gwyllt a’r trysorau cudd ar garreg ein drws, ac ar ben hynny cysylltais â chymuned o bobl o’r un anian a gwneud ffrindiau newydd.

“Mae’n teimlo’n dda i wirfoddoli a rhoi yn ôl i’r gymuned, trwy rannu fy angerdd am yr ardal gydag ymwelwyr ac yn gyffredinol chodi proffil Sir Pen y Bont ar Ogwr, tra’n gwybod ei fod yn cael effaith gadarnhaol ar dwristiaeth ac ar ein heconomi leol. Ar yr achlysur hwn rydym yn edrych yn benodol am siaradwyr Cymraeg, mae’r gallu i sgwrsio yn Gymraeg yn ddigon. Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â ni ac archebwch le ar yr hyfforddiant deuddydd – ni fyddwch yn difaru!”