Neuadd Bentref Llangynwyd

Cwblhau, Llle

Neuadd Bentref Llangynwyd

Math y Prosiect

Lle

Cyllid Prosiect

RDP

Cyllid Prosiect

Awen Cultural Trust

Briff Prosiect

Bu tân yn Neuadd Bentref wreiddiol Llangynwyd yn ystod y 1990au a than yn ddiweddar, nid oedd gan y bobl sy’n byw yn y pentref unman i gynnal cyfarfodydd na gweithgareddau cymunedol.

Cefndir

Bu tân yn Neuadd Bentref wreiddiol Llangynwyd yn ystod y 1990au a than yn ddiweddar, nid oedd gan y bobl sy’n byw yn y pentref unman i gynnal cyfarfodydd na gweithgareddau cymunedol.

Daeth yr adeilad newydd, ar safle Hen Neuadd y Pentref, i ddwylo Cymdeithas Gymunedol Llangynwyd ym mis Ebrill 2013. Codwyd yr adeilad gwreiddiol tua 1880 a’i ddefnyddio fel ysgol, yna fel capel, ac yn fwy diweddar fel stiwdio artist. Roedd yr adeilad wedi mynd â’i ben iddo ac roedd angen gwaith atgyweirio ac adnewyddu strwythurol sylweddol cyn y gellid ei ddefnyddio.

Cymorth reach

Cyflwynodd y Gymdeithas Gymunedol gais am arian i adnewyddu’r adeilad dan y ‘Grant Hadau Adnewyddu Pentrefi’. Cyfanswm y gost o adnewyddu’r adeilad oedd £95,500. Cyfrannodd reach £39,998 at hyn a chyfrannodd y Gymdeithas Gymunedol £10,000 fel arian cyfatebol. Darparwyd gweddill yr arian trwy grantiau eraill. Roedd y gwaith yn cynnwys to newydd, ffenestri newydd a gwaith adnewyddu gofalus i gyd-fynd â’r adeilad gwreiddiol.

“Roedd yr adeilad mewn cyflwr gwael ac roedd angen gwaith atgyweirio strwythurol sylweddol arno” meddai David Gregory, Cadeirydd y Gymdeithas Gymunedol. “Daeth y rhan fwyaf o’r arian i adnewyddu’r adeilad gan reach. Heb y grant, byddai’n dal i fod yn adfail a byddai wedi cymryd llawer mwy o amser i ni gwblhau’r gwaith adnewyddu. Byddem yn dal i fod heb neuadd bentref addas i’w defnyddio”.

Canlyniad ac Effaith

“Mae’r Neuadd Bentref newydd yn cynnig cyfleuster a chyfle i bobl y pentref gyfarfod, hyd yn oed os nad ydynt yn dymuno mynd i ddosbarth ffurfiol”, meddai David Gregory, Cadeirydd y Gymdeithas Gymunedol. “Mae’n ychwanegu at ansawdd eu bywydau”.

Agorwyd y Neuadd Bentref yn swyddogol, wedi ei hadnewyddu a’i hatgyweirio, ddiwedd mis Mawrth 2014 ac mae wedi dod yn ganolbwynt i fywyd y gymuned. Mae gan y Neuadd ystafell gyfarfod fawr gyda llwyfan bach ac ystafell lai ar gyfer cyfarfodydd gyda chegin wrth ymyl, sy’n agor fel siop goffi gymunedol dri diwrnod yr wythnos. Defnyddir Neuadd y Pentref bellach ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau, gan ddarparu ar gyfer llawer o wahanol ddiddordebau a grwpiau oedran. Mae’r rhain yn cynnwys dosbarthiadau gwnïo, dosbarthiadau ffitrwydd, clwb ar ôl ysgol wythnosol i chwarae tennis bwrdd sydd wedyn yn parhau gyda’r nos ar gyfer holl aelodau’r gymuned. Cynhelir cyfarfodydd misol y Cyngor Cymuned yn y Neuadd, yn ogystal â chyfarfodydd PACT yr heddlu lleol ar gyfer Llangynwyd. Mae cynlluniau ar y gweill i ddechrau cynnal cylch chwarae ddwywaith yr wythnos yn ogystal â dosbarthiadau iaith yn ystod y misoedd nesaf.

Hefyd, mae’r Neuadd ar gael i’w rhentu ddydd Sadwrn a dydd Sul ar gyfer partïon teuluol a digwyddiadau cymunedol.