Peint o Fythau a Chwedlau

Cwblhau, Pobl

Peint o Fythau a Chwedlau

Math y Prosiect

Pobl

Cyllid Prosiect

Grant Aid

Cyllid Prosiect

Arian Cyfatebol

Briff Prosiect

Gareth Maund, Landlord of the Prince of Wales Inn, Kenfig contacted reach Rural Development Team for support to take his project idea forward, to capture and preserve the extraordinary story the inn.

Cefndir

Cysylltodd Gareth Maund, landlord tafarn y Prince of Wales Inn, Ton Cynffig â Thîm Datblygu Gwledig Reach i ofyn am gymorth i ddatblygu prosiect ar y syniad hwn, er mwyn rhoi hanes eithriadol y dafarn ar gof a chadw.

Pan gysylltodd “Pub is the Hub”, sefydliad dielw, â Chyngor Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr, trodd y Cyngor at Gareth Maund, landlord tafarn y Prince of Wales Inn, Ton Cynffig i gael gwybod a oedd ganddo ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn prosiect. Mae’r “Pub is the Hub”, a gychwynnwyd gan EFH y Tywysog Siarl, yn annog ac yn helpu tafarnwyr a chymunedau i gysylltu â’i gilydd, rhannu eu profiadau a gweithio ar y cyd i gefnogi a chynnal eu gwasanaethau lleol. “Gwnaethom ddod â chynifer o bobl leol â phosibl at ei gilydd”, meddai Gareth “a’r hyn a ddaeth i’r amlwg oedd yr awydd i roi hanes Cynffig ar gof a chadw, ac yn benodol, y rhan a chwaraeodd y dafarn yn yr hanes hwnnw”.

Cymorth REACH

Bwriad gwreiddiol Gareth oedd creu CD neu DVD y gellid ei roi i bobl leol a’r llawer o bobl sy’n ymweld â’r dafarn, yn aml o dramor. “Yr hyn a ddatblygwyd, o ran yr Ap, oedd prosiect na allaswn i byth mo’i ddychmygu, ac i Reach a chreadigrwydd ei staff y mae pob diolch am hynny” meddai Gareth. “Nhw a drefnodd bopeth, o gomisiynu’r ffilmio, i ddatblygiad yr Ap ei hunan.”

Canlyniad ac Effaith

Mae’r dafarn wedi bod yn rhan ganolog o hanes Cynffig ers mwy na 500 mlynedd. Mae’r ystafell lan lofft wedi ei defnyddio at lawer o ddibenion dros y canrifoedd, gan gynnwys ystafell ysgol, llys, a hyd yn oed corffdy. Erbyn heddiw, caiff ei defnyddio fel “Neuadd y Dref”.

Datblygwyd ap treftadaeth y dafarn yn chwe stori fer, a gaiff eu cyflwyno fel clipiau ffilm. Owain Teale, yr actor adnabyddus sy’n dod o Gynffig, oedd yn eu hadrodd, a serennodd rhai o ffyddloniaid y dafarn ynddynt hefyd. Mae pob un o’r straeon yn portreadu rhannau gwahanol o hanes y dafarn a’r ardal, o dan yr enwau “Talking Walls”, “Propellor”, “Courtroom”, “School”, “Shipwreck” a “My Friend”.

Mae’r straeon ar gael i’w lawrlwytho drwy’r ap, neu i’w gwylio ar “YouTube”, a gellir eu gwylio yn y dafarn ei hunan. Ceir hefyd llinell amser sy’n dangos digwyddiadau penodol yn ystod y canrifoedd. Gosodir darllenwyr Qbar ar draws y dafarn fel y gall darllenwyr gael gafael ar yr hanes sydd wedi ei arddangos ar y waliau yn rhwydd. Pan gwblhawyd y prosiect, daeth EFH y Tywysog Siarl i ymweld â’r dafarn.

“Treuliodd ddwy awr a hanner yma yn hytrach na’r 90 munud a fwriadwyd” esboniodd Gareth. Roedd mwy na 650 o blant ysgol yn yma i groesawu’r ymwelwyr brenhinol a threuliodd y Tywysog Siarl 90 munud gyda grŵp o fenywod a ddechreuodd gyfarfod yma i gynllunio parti ar gyfer ei Arwisgiad, ac sydd wedi bod yn cwrdd yma’n wythnosol byth er hynny”

“Cafodd yr ymweliad effaith anferth” ychwanegodd Gareth. “Daeth pobl leol a glanhau’r strydoedd a thorri’r glaswellt, ac ar ben hynny talodd busnesau lleol am ginio ar gyfer y plant ysgol. Gwnaeth ddod â’r gymuned at ei gilydd.”

“Mae datblygu’r ap wedi rhoi hanes yr ardal a’r dafarn ar gof a chadw. Mae ein dyheadau ni wedi’u gwiredd”.

Gareth Maund

Tafarnwr, Tafarn y Prince of Wales, Ton Cynffig