Prosiect Peilot Ap Bwyd

Crefft, Cwblhau

Prosiect Peilot Ap Bwyd

Math o brosiect

Cynhyrchu

Ariannu prosiectau

Reach

Ariannu prosiectau

Coleg Pen Y Bont ar Ogwr

Briff y prosiect

Datblygwyd prosiect peilot Ap Bwyd TastED er mwyn annog teuluoedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr wledig i newid eu harferion prynu bwyd trwy godi ymwybyddiaeth o fanteision defnyddio cynnyrch lleol.

Ar yr un pryd, mae’r Ap yn helpu teuluoedd i wneud newidiadau i’w hiechyd a’u ffordd o fyw trwy baratoi prydau iach, monitro’r calorïau y maent yn eu bwyta a monitro’r hyn y maent yn ei wario ar fwyd. Dechreuwyd y prosiect arloesol hwn gan Claire George, darlithydd yng Ngholeg Pen-y-bont ar Ogwr, Pencoed, gyda chymorth Toby Harris, datblygwr apiau sydd hefyd yn darlithio yno.

Cymorth reach

“Roeddem yn awyddus i gysylltu cymunedau gwledig â chyflenwyr lleol trwy roi gwybodaeth iddynt ynglŷn â ble i brynu cynnyrch lleol. Roeddem hefyd am gynnig syniadau am fwydlenni, coginio a ffordd iach o fyw,” eglurodd Claire. Gwnaeth y Coleg gais llwyddiannus am arian reach a derbyn grant o £5,963. Cyfrannodd y coleg £4,810 o arian cyfatebol trwy gyfrannu amser staff y coleg gan roi cyfanswm o £10,773 i’r prosiect.

Canlyniad ac Effaith

Cafodd deg o deuluoedd eu recriwtio i gymryd rhan yn y prosiect peilot chwe wythnos, trwy Ysgol Gynradd Croesty, Pencoed. “Roedd yr ysgol yn barod iawn i helpu,” meddai Claire. “Yn ogystal â chynnwys y plant yn y prosiect a recriwtio’r teuluoedd, gweithredodd yr ysgol fel cydweithfa fwyd, cymerodd archebion wythnosol y teuluoedd a derbyn a storio’r cynnyrch gan gyflenwyr lleol.”

Mae’r Ap yn dangos gwahanol fwydlenni, wedi eu categoreiddio yn ôl brecwast, cinio, pryd gyda’r nos a byrbrydau iach. Gellir gweld ryseitiau a ddatblygwyd gan Adran Arlwyo Coleg Pen-y-bont ar Ogwr, yn ogystal â gwybodaeth ynglŷn â ble y gellir prynu’r cynhwysion yn lleol a map sy’n dangos ble y mae’r cyflenwyr. Mae’r Ap hefyd yn rhoi manylion am bris y rysáit, y calorïau sy’n cael eu cyfrif ac awgrymiadau ynglŷn â byw’n i

ŷn â byw’n iach

Dywedodd pob un o’r teuluoedd a gymerodd ran yn y prosiect fod ansawdd a blas ffres y cynnyrch lleol yn well o lawer na’u cyflenwyr arferol. Mae’r Ap yn ffordd ardderchog o gysylltu cymunedau lleol â chynhyrchwyr lleol er budd pawb a gobeithiwn ehangu a datblygu’r prosiect yn barhaol

Coleg Pen-y-bont ar Ogwr, Pencoed

Claire George

Coleg Pen Y Bont ar Ogwr