Rhwydwaith Gwirfoddoli Cefn Gwlad

Cwblhau, Pobl

Rhwydwaith Gwirfoddoli Cefn Gwlad

Math y Prosiect

Pobl

Cyllid Prosiect

Cyllid Prosiect

Briff Prosiect

(English) Bridgend County Borough Council has varied individual organisations providing services in countryside volunteering.

Cefndir

Mae amryw o sefydliadau’n darparu gwasanaethau gwirfoddoli yng nghefn gwlad ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Yn eu plith mae:

  • Gwirfoddolwyr Cefn Gwlad Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
  • Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig
  • Gwirfoddolwyr Parc Gwledig Bryngarw
  • Yr Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt ym Mharc Slip
  • Cadwch Gymru’n Daclus
  • Prosiect Cymunedol Gwella Bioamrywiaeth Coety Walia
  • Coed Cymru

Cyn sefydlu’r Rhwydwaith Gwirfoddoli Cefn Gwlad, nid oedd y sefydliadau’n cael eu cydlynu, ac weithiau byddai gwasanaethau a digwyddiadau’n gorgyffwrdd neu’n gwrthdaro.

Cymorth reach

Partneriaeth yw’r Rhwydwaith a hwylusir gan reach, a gwelwyd bod angen dod â’r grwpiau hyn sy’n darparu gwasanaethau gwirfoddoli yng nghefn gwlad at ei gilydd. Nid oedd costau uniongyrchol yn gysylltiedig â’i sefydlu, ond mae reach yn darparu amser a chymorth Mark Blackmore, cydlynydd y rhwydwaith. Eglurodd Leigh Forman, sy’n gwirfoddoli i nifer o’r sefydliadau, “Roeddem yn grŵp o sefydliadau tebyg, i gyd yn gwneud pethau ar wahân ac, yn aml, ddim yn gwybod am yr hyn yr oedd y sefydliadau eraill yn ei wneud.”

Canlyniad ac Effaith

Mae’r rhwydwaith newydd, a ddisgrifir gan Leigh fel ‘canolbwynt i wirfoddolwyr’ bellach yn cyfarfod yn chwarterol. “Er eu bod yn bwysig, dim ond un rhan o weithgareddau’r rhwydwaith yw’r cyfarfodydd,” meddai Mark. “Rydym wedi dechrau blog, bridgendcountryside.com, a bydd aelodau o’r rhwydwaith yn anfon eu digwyddiadau’n ganolog i reach, sydd wedyn yn eu cyhoeddi trwy’r blog a’r cyfryngau cymdeithasol. Mae Leigh hefyd wedi datblygu calendr Google, lle y gall yr holl wirfoddolwyr weld y digwyddiadau sydd wedi eu trefnu.

Mae’r rhwydwaith wedi trefnu nifer o ddigwyddiadau ar y cyd. ‘Bushwaka’ oedd y digwyddiad cyntaf, rhan o Ŵyl Byw yn y Gwyllt ym Mharc Bryngarw. “Er bod y tywydd yn drychinebus, roedd y parc yn llawn, a theuluoedd oedd y rhan fwyaf ohonynt a oedd wedi clywed am y digwyddiad trwy Facebook a Twitter,” ychwanegodd Mark. “Mae’n ddiddorol hefyd fod Parc Bryngarw yn brysurach nag erioed ar ŵyl y banc ar ôl y digwyddiad hwnnw.” Roedd Dunetreka yng Ngwarchodfa Natur Cynffig hefyd yn ddigwyddiad pwysig ac yn fwrlwm o ddigwyddiadau megis gosod gwrychoedd, plannu coed a ‘Bwrw Balsam’ a digwyddiadau arbennig eraill. Mae gwell cydlynu a chyfathrebu wedi helpu i godi ymwybyddiaeth, i recriwtio gwirfoddolwyr newydd ac i grynhoi adnoddau.

“Rydym yn fwy effeithiol o lawer ac mewn gwell sefyllfa i ymdrin â phethau fel rhwydwaith. I’r gwirfoddolwyr, drwy gydlynu gweithgareddau gallwn gyrraedd mwy o bobl o lawer ac mae angen digwyddiadau arnom er mwyn dod â phobl allan. Maent yn codi ymwybyddiaeth o’r hyn sy’n digwydd ac os hoffech chi gymryd rhan, mae digonedd o gyfleoedd i chi.”

 

Leigh Forman

Gwirfoddolwr, Rhwydwaith Gwirfoddoli Cefn Gwlad