Rhwydwaith Treftadaeth

Cwblhau, Llle

Rhwydwaith Treftadaeth

Math y Prosiect

Astudiaeth Ddichonoldeb

Cyllid Prosiect

Rhwydwaith Treftadaeth

Cyllid Prosiect

Awen Cultural Trust

Briff Prosiect

Mae treftadaeth amrywiol a chyfoethog gan gefn gwlad Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Cymorth reach

Ym mis Ionawr 2012, trefnodd reach ddigwyddiad undydd “Dyma eich traftadaeth CHI.. dewch i’w ddarganfod heddiw”, ar y cyd â thîm Cadwraeth a Dylunio’r Cyngor. Diben y digwyddiad oedd dod â thrigolion cymunedau gwledig ac ymarferwyr allweddol ac arweinwyr y sector treftadaeth at ei gilydd i drafod sut i gadw a dehongli treftadaeth unigryw Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Un nod oedd cynyddu ymwybyddiaeth o’r gwahanol fathau o dreftadaeth a sut maen nhw’n cysylltu â bwyd a thwristiaeth, ynghyd â darparu gwybodaeth ynglŷn â’r gwahanol brosiectau sy’n digwydd yn lleol ac mewn mannau eraill. “Cyn y gynhadledd, roedd llawer o’r grwpiau ag ychydig iawn o gysylltiad â’i gilydd,” meddai Nicola Lewis, Cydgysylltydd Estyn Allan, Datblygiad Gwledig reach. Ychwanega, “Roeddynt wedi mwynhau’r cyfle i rwydweithio a gynigiwyd gan y digwyddiad ac wedi sylweddoli buddion datblygu Rhwydwaith Treftadaeth ar draws y Sir er mwyn sicrhau diwylliant treftadaeth cynaliadwy yn yr ardal.”

Canlyniad ac Effaith

Un o brif ganlyniadau’r digwyddiad oedd sefydlu Rhwydwaith Treftadaeth ar draws y Sir, sydd erbyn hyn yn cynnwys dros 40 o aelodau brwd a gweithgar a phwyllgor llywio sy’n cyfarfod pob chwarter. Ers sefydlu’r rhwydwaith, dyluniwyd logo ar ei gyfer ac un canlyniad pwysig cadarnhaol fu datblygu’r wefan, www.bridgendsheritage.co.uk “Mae’r wefan yn rhoi darlun cyffredinol o hanes Pen-y-bont ar Ogwr, yn dod â’r grwpiau treftadaeth a hanes yn Sir Pen-y-bont at ei gilydd ac yn darparu dolenni i wefannau defnyddiol eraill,” meddai Yiota Haralambos, Swyddog Datblygiad Gwledig reach.

Ceir straeon digidol ynglŷn â chwedlau lleol ar y wefan, a llinell amser o hanes Pen-y-bont ar Ogwr, ynghyd â thaflenni am deithiau cerdded a thaflenni twristiaeth treftadaeth i’w lawrlwytho yn ogystal ag adran i’r plant yn cynnwys straeon a theithiau cerdded addas i’w lawrlwytho.

Mae nifer dda’n mynychu’r digwyddiadau a drefnir gan y Rhwydwaith. Mae gweithdai hyfforddiant yn cael eu trefnu ar gyfer aelodau a bu’r rhai ynglŷn ag ymdrin â’r cyfryngau cymdeithasol yn enwedig o boblogaidd.