Roedd parc ‘Our Welsh Caravan & Camping’

Cwblhau, Twristiaeth

Roedd parc ‘Our Welsh Caravan & Camping’

Math y Prosiect

Twristiaeth

Cyllid Prosiect

Reach

Cyllid Prosiect

Match Busnes

Briff Prosiect

Roedd parc ‘Our Welsh Caravan & Camping’, sydd â lle i 60 o garafanau a phebyll, yn awyddus i osod a phrofi system gwresogi â chompost ecogyfeillgar ar eu safle.

Cefndir

Roedd parc ‘Our Welsh Caravan & Camping’, sydd â lle i 60 o garafanau a phebyll, yn awyddus i osod a phrofi system gwresogi â chompost ecogyfeillgar ar eu safle. Datblygwyd y tir gan y teulu Edwards o Fferm Hendre Ifan Goch, Melin Ifan Ddu, Pen-y-bont ar Ogwr ac fe’i defnyddid yn wreiddiol at ddibenion amaethyddol. Ond roedd y teulu’n ei chael yn anodd cynnal yr etifeddiaeth amaethyddol. Felly, penderfynodd y teulu wneud rhywbeth newydd ac un o’r pethau hynny oedd agor y parc carafanau a phebyll newydd ym mis Gorffennaf 2013. Mae’r safle’n agos at y Llwybr Celtaidd newydd, cyfres o lwybrau beicio mynydd poblogaidd, ac wedi denu ymwelwyr o bob cwr o’r DU, de Iwerddon, Ewrop ac Awstralia.

Cymorth reach

Roedd cynaliadwyedd amgylcheddol a hyrwyddo cadwraeth ‘werdd’ yn ffactor pwysig i’r teulu Edwards wrth sefydlu ‘Our Welsh Caravan & Camping’. Gwnaeth y teulu gais llwyddiannus i reach am grant “Dewch i Arloesi” er mwyn gosod cyflenwad trydan a system gwresogi â chompost arloesol a fyddai’n rhoi hwb i’r system gwresogi thermol a chonfensiynol. Byddai hyn yn golygu bod bloc y tai bach a’r cawodydd yn fwy gwyrdd ac yn fwy cynaliadwy. Cyfanswm cost y prosiect oedd £10,000 – cyfrannodd reach £9,000 a’r teulu Edwards £1,000 tuag at y gwaith llafur a chynllunio.

Canlyniad ac Effaith

Ymchwiliodd y teulu Edwards yn fanwl i’r system gwresogi â chompost sy’n ailgylchu’r glaswellt y maent yn ei dorri a charbonau brown fel gwair ac asglodion coed. “Fe fydd y system gwresogi â chompost arloesol hon yn golygu y gallwn ddibynnu llai ar danwydd ffosil confensiynol a bydd yn helpu i gadw ein costau cynnal yn isel,” meddai Eira Edwards. “Fe fydd hyn yn arbennig o ddefnyddiol yn y gaeaf pan fydd y safle ar gau, ond bydd angen gwresogi’r adeilad o hyd.”

Mae golau foltedd isel a system gwresogi o dan y llawr yn sicrhau bod yr ymwelwyr i gyd yn gyfforddus. Roedd yr arian hefyd o gymorth i’r safle osod cawodydd Paralympic o safon uchel sydd wedi eu huwchgylchu. Mae’r cawodydd yn cydymffurfio’n llawn â’r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd, ac maent yn ddiwastraff ac yn gynaliadwy.

Mae’r teulu wedi ennill pedair seren gan Croeso Cymru a’u nod yw hyrwyddo’r ardal fel lleoliad o safon i dwristiaid. Maent o’r farn y bydd y cyfleusterau cawodydd a thai bach ecogyfeillgar yn rhan annatod o gyrraedd y nod hwnnw.

“Mae grant reach wedi rhoi’r hyblygrwydd inni i dorri tir newydd ac arbrofi â’r system gwresogi â chompost, sydd â photensial enfawr. Fyddai’r buddsoddiad ddim wedi digwydd heb gymorth reach.”

Eira Edwards – Our Welsh Caravan & Camping

Eira Edwards

Perchennog, Roedd parc ‘Our Welsh Caravan & Camping’