Tafarn y Prince of Wales, Cynffig

Cwblhau, Twristiaeth

Tafarn y Prince of Wales, Cynffig

Math y Prosiect

Twristiaeth

Cyllid Prosiect

Reach

Cyllid Prosiect

Perchennog Busnes

Briff Prosiect

Cysylltodd Gareth Maund, landlord tafarn y Prince of Wales, Cynffig, â Thîm Datblygu Gwledig reach i gael cymorth i fwrw ymlaen â’i syniad o rannu stori ryfeddol y dafarn a’i rhoi ar gof a chadw.

Cefndir

Cysylltodd Gareth Maund, landlord tafarn y Prince of Wales, Cynffig, â Thîm Datblygu Gwledig reach i gael cymorth i fwrw ymlaen â’i syniad o rannu stori ryfeddol y dafarn a’i rhoi ar gof a chadw. Mae’r dafarn, sy’n dyddio’n ôl i’r unfed ganrif ar bymtheg, wedi ei defnyddio dros y blynyddoedd fel ysgol, neuadd y dref, corffdy, a llys ynadon. Nod y prosiect oedd rhoi sylw i le amlwg y dafarn yn y gymuned a’r cylch, ddoe a heddiw.

Cymorth reach

Rhoddodd reach gymorth i’r prosiect trwy’r ‘Gronfa Dewch i Arloesi’ oherwydd y ffordd arloesol y mae’r prosiect yn archwilio treftadaeth y dafarn trwy feithrin cyswllt â’r gymuned a defnyddio cyfryngau digidol i ddweud yr hanes. “Daethom â chynifer â phosib o bobl leol at ei gilydd,” eglura Gareth, “a gwelwyd bod awydd i ddiogelu a chofnodi hanes Cynffig, a rhan y dafarn yn arbennig yn yr hanes hwnnw.”

Hyd y gwyddom, hon yw’r dafarn gyntaf ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i ddefnyddio dehongli digidol trwy ap. Hon fydd y dafarn gyntaf yn y Sir hefyd i gymryd rhan yng nghynllun cenedlaethol “Pub is the Hub” a hyrwyddir gan Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru, sy’n cydnabod potensial tafarnau lleol i adfywio a hybu cymunedau lleol trwy gadw a datblygu gwasanaethau lleol. Costiodd y prosiect £10,000 – cyfrannodd reach £9,000 a Gareth y gweddill.

Canlyniad ac Effaith

Datblygodd yr ap treftadaeth tafarnau hwn yn chwe stori fer a ddangosir fel clipiau ffilm. Cafodd y straeon eu hadrodd gan Owain Teale, yr actor adnabyddus o Gynffig a chymerodd rhai o gwsmeriaid y dafarn ran hefyd. Mae bob un o’r straeon “Talking Walls”, “Propellor”, “Courtroom”, “School”, “Shipwreck” a “My Friend” yn portreadu agwedd wahanol ar hanes a threftadaeth ddiwylliannol gyfoethog y dafarn a’r ardal.

Mae’r straeon ar gael i’w lawrlwytho â’r ap neu i’w gwylio ar “You Tube” ac maent i’w gweld yn y dafarn ar y sgrin wybodaeth ddigidol. Lluniwyd llinell amser hefyd i ddangos digwyddiadau penodol dros y canrifoedd. Mae gwybodaeth am wasanaethau a chyfleusterau lleol ar gael ar yr ap hefyd, sy’n ddefnyddiol iawn i ymwelwyr a thrigolion lleol.

Gall ymwelwyr sydd â ffonau clyfar ddefnyddio’r codau QR sydd i’w gweld yma ac acw yn y dafarn a gwrando ar ffeiliau sain o Gareth yn dweud straeon cefndirol am amryfal luniau ac arteffactau’r dafarn.

Ar ôl cwblhau’r prosiect, daeth y Tywysog Charles i’r dafarn. “Parodd ymweliad a oedd i fod yn un 90 munud am ddwy awr a hanner,” eglurodd Gareth. “Roedd mwy na 650 o blant ysgol yn bresennol er mwyn croesawu’r ymwelwyr brenhinol a threuliodd y Tywysog Charles 90 munud gyda grŵp o ferched a ddechreuodd gyfarfod yma i drefnu parti i ddathlu ei Arwisgiad ac sy’n dal i gyfarfod yma bob wythnos ers hynny.

“Cafodd yr ymweliad effaith aruthrol,” ychwanegodd Gareth. “Daeth pobl leol i glirio’r strydoedd a thorri’r glaswellt ac ariannwyd y cinio i’r plant gan fusnesau lleol. Daeth â’r gymuned at ei gilydd. ‘Mae datblygu’r ap wedi rhoi hanes yr ardal a’r dafarn ar gof a chadw. Mae wedi gwireddu ein gobeithion.”

Gareth Maund – Trwyddedai, Tafarn y Prince of Wales, Cynffig

Gareth Maund

Trwyddedai, Tafarn y Prince of Wales, Cynffig