Ein Polisïau

Telerau ac amodau

Trwy ddefnyddio’r wefan hon rydych yn derbyn y telerau ac amodau hyn a ddaw i rym o’r dyddiad y defnyddioch chi’r wefan gyntaf. Ceidw Reach yr hawl i newid y telerau ac amodau hyn ar unrhyw adeg trwy ychwanegu unrhyw newidiadau ar-lein. Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon wedi i unrhyw newidiadau gael eu hychwanegu rydych yn derbyn y telerau ac amodau diwygiedig.

 1. Cewch ddefnyddio’r wefan hon at eich defnydd personol ac anfasnachol chi eich hun. Ni chaniateir copïo deunyddiau, eu hatgynhyrchu, eu hailgyhoeddi, eu lawrlwytho, eu postio, eu darlledu na’u trosglwyddo mewn unrhyw ffordd heblaw at eich defnydd personol ac anfasnachol chi eich hun gartref. Ar gyfer unrhyw ddefnydd arall mae gofyn cael caniatâd ysgrifenedig Reach ymlaen llaw.
 2. Rydych yn cytuno i ddefnyddio’r wefan hon at ddibenion cyfreithlon yn unig ac mewn modd nad yw’n tresmasu ar hawl unrhyw drydydd parti nac yn cyfyngu ar, nac yn atal gallu unrhyw drydydd parti i ddefnyddio a mwynhau’r wefan hon, nac yn achosi blinder, anghyfleustra na phoen meddwl ddiangen i unrhyw drydydd parti. Mae achosion o gyfyngu neu atal yn cynnwys, heb gyfyngiad, ymddygiad sy’n anghyfreithlon, yn ddifenwol neu’n ddifrïol neu a allai aflonyddu neu achosi trallod, anghyfleustra, niwsans neu fygythiad i unrhyw berson a throsglwyddo cynnwys anllad, bygythiol neu ddifrïol neu amharu ar lif arferol dialog o fewn y wefan hon.
 3. Mae’r wefan hon yn cynnwys dolenni i wefannau eraill, nad ydynt o bosib yn cael eu gweithredu gan Reach. Nid yw Reach yn gyfrifol am gynnwys y gwefannau hyn ac nid yw’n derbyn unrhyw atebolrwydd a allai godi mewn perthynas â defnyddio gwefannau o’r fath.
 4. Mae Reach yn ymdrechu i sicrhau bod yr holl wybodaeth a deunydd ar y wefan hon yn gywir ond nid yw’n derbyn unrhyw atebolrwydd am wallau na hepgoriadau, ac nid yw Reach yn gwarantu defnydd di-dor o’r wefan ychwaith. Mae Reach yn darparu’r deunydd a gyhoeddir ar ei wefan gan wadu pob gwarant mewn perthynas â deunydd o’r fath, boed yn ddatganedig neu’n ymhlyg. Nid yw Reach, ei gyflogeion, ei gyflenwyr na darparwyr gwreiddiol y deunydd yn derbyn unrhyw atebolrwydd am golled uniongyrchol, anuniongyrchol, gysylltiedig neu ganlyniadol o ran colli busnes, refeniw neu elw nac am unrhyw ddifrod arbennig sy’n deillio o gyhoeddi’r deunydd ar y wefan hon neu o ddefnyddio’r wefan.
 5. Rydych yn cydnabod bod yr holl hawliau eiddo deallusol gan gynnwys hawlfreintiau a hawliau ar gronfeydd data yng ngwefan Reach a’i chynnwys yn eiddo i neu wedi’u trwyddedu i Reach neu’n cael eu defnyddio fel arall gan Reach yn unol â’r hyn a ganiateir mewn deddfau perthnasol.
 6. Mae gan Reach hawl i olygu, i wrthod gosod neu dynnu ymaith unrhyw ddeunydd a gyflwynwyd neu a osodwyd ar y wefan hon. Nid yw Reach yn gyfrifol am, nac yn derbyn atebolrwydd am unrhyw ddeunydd a osodwyd ar y wefan gan unrhyw un heblaw Reach. Mae unrhyw safbwyntiau, cyngor, datganiadau, cynigion neu wybodaeth arall a fynegwyd neu a ddarparwyd gan drydydd partïon ar wefan Reach yn eiddo i’r trydydd partïon dan sylw. Nid yw Reach yn cymeradwyo nac yn gyfrifol am gywirdeb na dibynadwyedd unrhyw ddeunydd o’r fath gan drydydd parti.
 7. Mae’r telerau ac amodau hyn yn ddarostyngedig i gyfreithiau Cymru a Lloegr. Bydd unrhyw anghydfod a gyfyd o’r telerau ac amodau hyn yn cael ei ddatrys dan
  awdurdodaeth Llysoedd Cymru a Lloegr, a than awdurdodaeth y llysoedd hynny’n unig.
 8. Os byddwch yn canfod unrhyw beth ar y wefan hon sy’n destun pryder ichi, yna anfonwch neges e-bost at Reach (gweler y cyfeiriad e-bost isod).
  E-bost: reach@bridgend.gov.uk
 9. Os ydych yn anfodlon ar unrhyw ran o’r wefan hon neu ar unrhyw un o’r telerau ac amodau hyn ar gyfer ei defnyddio, yna rhowch y gorau i ddefnyddio’r wefan ar unwaith os gwelwch yn dda.

Os penderfynir fod unrhyw un o’r telerau ac amodau hyn yn anghyfreithlon, yn annilys neu’n anorfodadwy am ryw reswm arall, yna i’r graddau y bo’r teler neu’r amod hwnnw’n anghyfreithlon, yn annilys neu’n anorfodadwy, caiff ei hepgor a’i ddileu o’r cymal dan sylw a bydd y telerau ac amodau sydd ar ôl yn goroesi, yn parhau mewn grym yn llwyr ac yn parhau i fod yn gyfrwymol ac yn orfodadwy.

 

Defnyddio cwcis

Neges fach yw cwci a roddir i’ch porwr gwe chi gan ein gweinydd ni. Mae’r porwr yn cadw’r neges mewn ffeil testun, ac anfonir y neges yn ôl i’r gweinydd bob tro y mae’r porwr yn gofyn am dudalen gan y gweinydd.

Rydym yn defnyddio cwcis i roi gwybodaeth ddienw i ni am sut y mae pobl yn defnyddio ein gwefan ac i’n helpu i gael gwybod beth sydd o ddiddordeb ac yn ddefnyddiol iddynt ar ein gwefan. Nid ydym yn cadw gwybodaeth bersonol fel cyfeiriadau e-bost neu fanylion eraill mewn cwci.

Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe wedi’u gosod i dderbyn cwcis. Os nad ydych yn dymuno derbyn cwcis, mae’n bosibl y gallech newid gosodiadau eich porwr gwe i wrthod pob cwci neu roi gwybod i chi bob tro y mae cwci’n cael ei anfon i’ch cyfrifiadur, gan roi’r cyfle i chi ddewis a ydych am ei dderbyn ai peidio.  Fodd bynnag, dylech fod yn ymwybodol na fyddwch yn gallu defnyddio rhai o’r prosesau ymgeisio ar-lein a ddarperir gan y safle hwn os byddwch yn gwrthod cwcis.

Mae Reach yn defnyddio Google Analytic, sef gwasanaeth dadansoddi poblogaidd ar y we sy’n defnyddio cwcis i helpu i gyfrif a dadansoddi nifer yr ymweliadau a sut y mae pobl yn defnyddio’r safle.

Mae’r wybodaeth a gynhyrchir (gan gynnwys eich cyfeiriad IP) yn cael ei throsglwyddo a’i chadw gan Google a’u gwasanaethwyr. Yna mae Google yn defnyddio’r wybodaeth hon i werthuso ein safle, gan baratoi adroddiadau ar weithgarwch y wefan.  Mae’n bosibl y bydd Google hefyd yn trosglwyddo’r wybodaeth hon i drydydd partïon os yw’n ofynnol iddo wneud hynny dan y gyfraith, neu pan fo trydydd partïon yn prosesu’r wybodaeth hon ar ran Google. Mae Google yn ymrwymo i beidio â chysylltu eich cyfeiriad IP ag unrhyw ddata arall y mae’n ei gadw.

Eiddo deallusol

Nodau perchnogol Reach yw enwau, delweddau a logos adnabod Gwefan Reach. Ni chaniateir copïo ein logos nac unrhyw logos eraill gan drydydd parti y ceir mynediad atynt trwy’r wefan hon oni cheir caniatâd ymlaen llaw gan y deiliad hawlfraint perthnasol.

Dylai ceisiadau am gael defnyddio logo Gwefan Reach gael eu cyfeirio i reach@bridgend.gov.uk. Dywedwch wrthym sut yr ydych yn dymuno defnyddio ein logo(s) a pham. Cofiwch gynnwys eich manylion cyswllt os gwelwch yn dda: enw, cyfeiriad, rhif ffôn, rhif ffacs a chyfeiriad e-bost.

Materion sy’n ymwneud â firysau

Mae Reach yn gwneud pob ymdrech i wirio pob ffeil sydd ar gael i’w lawrlwytho ar y wefan hon i sicrhau nad oes firws ynddi. Ni all Reach dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod a allai ddigwydd o ganlyniad i ddefnyddio deunydd a lawrlwythwyd. Rydym yn argymell bod defnyddwyr yn gwirio’r holl ddeunydd a lawrlwythir drachefn gan ddefnyddio’u meddalwedd gwrth-firysau eu hunain.

Datganiad ar Breifatrwydd

Nid yw Reach yn casglu nac yn cadw unrhyw wybodaeth bersonol am unigolion sy’n pori drwy’r wefan hon, heblaw pan eich bod yn gwirfoddoli i roi eich manylion personol i ni trwy’r e-bost neu ar ffurflen ar-lein i ymholi ynghylch neu wneud cais am unrhyw un o’n gwasanaethau.

Pan fyddwch yn dewis cwblhau unrhyw un o’n ffurflenni ar-lein caiff yr wybodaeth bersonol y byddwch yn ei rhoi i ni ei defnyddio, gan Reach neu drydydd parti sy’n darparu gwasanaethau dan gontract ar ran Reach, i ddarparu’r gwasanaeth(au) y gofynnwyd amdano neu amdanynt. Bydd Reach yn ymdrechu i ddiogelu eich gwybodaeth a bydd unrhyw achosion o ddatgelu’r wybodaeth honno’n digwydd yn unol â’n cofrestriad dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Bydd gofyn i unrhyw drydydd partïon sy’n darparu gwasanaethau dan gontract ar ran Reach gydymffurfio â’r un safonau.

Yr unig wybodaeth y mae Reach yn ei chasglu a’i chadw yw’r wybodaeth ganlynol a gaiff ei chanfod yn awtomatig: y dyddiad a’r amser, yr IP gwreiddiol, y math o borwr gwe a system weithredu a ddefnyddiwyd, URL y dudalen gyfeirio, y gwrthrych y gofynnwyd amdano, a statws cwblhau’r cais. Mae ymwelwyr â’n gwefan yn parhau’n ddienw gan nad yw unrhyw ddata a gesglir wedi’i gysylltu â gwybodaeth bersonol. Unig bwrpas yr wybodaeth yw ein galluogi i ganfod problemau gyda’n gweinydd gwe, a phwyso a mesur poblogrwydd y tudalennau ar y wefan, fel ein bod yn gallu mynd ati’n barhaus i wella ein gwefan.

Taliadau a Diogelwch

Mae eich diogelwch wrth ddefnyddio ein system taliadau ar-lein yn bwysig inni. Rydym yn gwneud pob ymdrech i sicrhau eich bod yn ddiogel.

Mae’n bolisi gennym i warchod eich preifatrwydd trwy wneud eich gweithrediadau ar-lein gyda Reach yn ddiogel.

Pan fyddwch yn anfon eich manylion talu atom, cânt eu hamgryptio, neu eu newid i god annarllenadwy, ar eu taith rhwng eich cyfrifiadur chi a’n cyfrifiadur ninnau. Felly nid yw unrhyw wybodaeth y byddwch chi’n ei hanfon atom yn gallu cael ei darllen rhwng y ddau bwynt yma.

Pan fydd eich manylion talu’n cyrraedd, cânt eu cadw’n ddiogel y pen yma. Cyfyngir yn ofalus ar fynediad at eich gwybodaeth.

Dim ond ar gyfer y taliad dan sylw y byddwn yn defnyddio manylion eich cerdyn. Ni fyddwn yn datgelu manylion eich cerdyn wrth unrhyw drydydd partïon heblaw’r banc sy’n eu prosesu er mwyn trosglwyddo’r taliad.

Unwaith y bydd cwmni eich cerdyn credyd neu eich banc wedi awdurdodi’r taliad, bydd yn ei brosesu o fewn dau ddiwrnod gwaith.

Mae Reach yn cydymffurfio ag amodau Deddf Diogelu Data 1998.

Cyfryngan Cymdeithasol

Mae gan Reach bresenoldeb corfforaethol ar y safleoedd cyfryngau cymdeithasu Trydar a Flickr, i gyfathrebu â phobl sy’n byw ac yn gweithio ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ac yn ymweld â hi. Rhagor o wybodaeth ar gael drwy y ddolen hon.

Ymwadiad

Reach yn gyfrifol am unrhyw wallau na hepgoriadau yn yr wybodaeth sydd wedi’i chynnwys ar y Wefan hon.

Reach yn gwadu pob gwarant sy’n ymwneud â chywirdeb yr wybodaeth a ddarperir, gan gynnwys gwarantau ymhlyg ynghylch marchnadwyedd yr holl gynhyrchion neu wasanaethau y cyfeirir atynt ac ynghylch eu haddasrwydd at ddiben penodol.

Beth bynnag a ddigwydd, ni fydd Reach yn atebol am iawndal na digollediad o fath arall, ac yn arbennig ni fydd y Reach yn atebol am iawndal arbennig, anuniongyrchol, canlyniadol, na chysylltiedig, nac iawndal am golli elw, colli refeniw, neu golli defnydd, sy’n deillio o, neu sy’n gysylltiedig ag unrhyw wefan gan y Reach neu’r wybodaeth a geir arni, pa un a yw’r colledion hynny’n deillio mewn contract, o esgeulustod, trwy gamwedd, dan statud, mewn ecwiti, mewn cyfraith neu fel arall.