Therapi â Chymorth Ceffylau

Cwblhau, Menter

Therapi â Chymorth Ceffylau

Math y Prosiect

Menter

Cyllid Prosiect

Reach

Cyllid Prosiect

Amser Cyfrannol

Briff Prosiect

Er mwyn archwilio’r posibiliadau o ran cefnogaeth i’r math newydd hwn o therapi a sicrhau ei fod yn dod yn ddull dilys o gynghori, gwnaeth Oliver Edwards o Equinol gais i reach am gyllid ar gyfer prosiect ymchwil peilot.

Cefndir

Mae Seicotherapi â Chymorth Ceffylau’n dal i fod yn gysyniad newydd iawn, er ei fod yn dod yn fwyfwy poblogaidd. Er mwyn archwilio’r posibiliadau o ran cefnogaeth i’r math newydd hwn o therapi a sicrhau ei fod yn dod yn ddull dilys o gynghori, gwnaeth Oliver Edwards o Equinol gais i reach am gyllid ar gyfer prosiect ymchwil peilot. Bwriad yr ymchwil oedd casglu tystiolaeth yn y math arloesol hwn o therapi ac archwilio p’un a allai dulliau o’r fath fod yn berthnasol, yn hygyrch ac yn dderbyniol i atgyfeirwyr a chwsmeriaid.

Cymorth reach

Bu Oliver yn joci proffesiynol am flynyddoedd lawer cyn graddio o Sefydliad y Teulu, Prifysgol Morgannwg a hyfforddi fel cynghorwr. Roedd y prosiect peilot yn gwahodd cyfranogwyr i brofi therapi â chymorth ceffylau, gan ddefnyddio model therapi byr â phwyslais ar ddod o hyd i atebion, law yn llaw â phriodoleddau iacháu naturiol y ceffyl. “Gall gweithio gyda cheffylau helpu pobl i oresgyn rhwystrau a meithrin hunanymwybyddiaeth a hyder yn eu perthnasau craidd ag eraill,” medd Oliver. Billy Hardy, Seicotherapydd cofrestredig a Goruchwyliwr Clinigol Cofrestredig o Brifysgol Morgannwg oedd goruchwyliwr clinigol Oliver yn ystod y prosiect peilot. Cyfanswm cost y prosiect peilot oedd £10,000 – darparodd reach £9,000 a chyfrannodd Oliver £1,000.

Canlyniad ac Effaith

Dywedodd Oliver, “Roedd grant reach yn allweddol er mwyn sefydlu’r prosiect peilot. Talodd gost llogi cyfleusterau yng Ngholeg Pen-y-bont ar Ogwr, Pencoed, a sicrhau ein bod yn gweithredu’n gywir o ran ystyriaethau iechyd a diogelwch a bod yr yswiriant indemniad proffesiynol cywir wedi ei ddarparu er mwyn i mi allu gweithio’n ddiogel.”

Talodd y grant hefyd am ddatblygu gwefan Equinol, sicrhau cynaliadwyedd a chyhoeddi adroddiad ar y prosiect.

Cymerodd wyth o bobl, pedwar dyn a phedair menyw, ran yn y prosiect peilot a oedd yn para deng wythnos ac yn cynnig 58 o sesiynau awr. Cyfeiriwyd cwsmeriaid naill ai gan Manpower neu Working Links, a’r rheiny’n bobl a chanddynt amrywiaeth o broblemau gan gynnwys gorbryder, diffyg hunanhyder a gorbryder cymdeithasol.

Erbyn diwedd y prosiect peilot dywedodd 80% o’r rhai a gymerodd ran fod eu lles wedi gwella ac roeddent yn eu disgrifio’u hunain mewn modd mwy cadarnhaol. Dywedodd pedwar o’r wyth fod eu hunanhyder wedi cynyddu a gwelwyd tystiolaeth o hynny wrth i un lwyddo i gael swydd amser llawn, symudodd dau ymlaen i addysg bellach neu uwch amser llawn a dechreuodd un wirfoddoli yn y coleg.