Ein tîm

Group Photo of Resilient Communities Team

 

 

 

 

 

 

Ein Tîm

Yiota Haralambos – Rheolwr Rhaglen Cymunedau Cydnerth

Mae gan Yiota 15 mlynedd o brofiad mewn Datblygu Cymunedol ac Adfywio. Mae hi wedi bod yn aelod o dîm Reach ers 2011, gan ddechrau fel Swyddog Datblygu Gwledig. Mae hi wedi ymgysylltu â chymunedau a chydlynu prosiectau a digwyddiadau treftadaeth leol ar gyfer cymunedau gwledig Pen-y-bont ar Ogwr. Wedyn, cymerodd Yiota rôl monitro a chyllid yn y tîm, lle bu’n rheoli mesuriadau ariannol a pherfformiad cymhleth ar gyfer Rhaglen Datblygu Gwledig Reach tan 2021. Yna aeth ymlaen i weithio i Barc Rhanbarthol y Cymoedd (PRhC) i arwain ar weithrediadau a datblygu partneriaeth gan weithio ar draws rhanbarth aml-sector yn Ne Cymru a datblygu perthynas gyda phartneriaid a rhanddeiliaid allweddol er mwyn sicrhau llwyddiant ar gyfer parhad y PRhC. Yng ngwanwyn 2023, ailymunodd Yiota â thîm Cymunedau Gwydn Reach fel arweinydd y rhaglen, i adeiladu ar lwyddiannau’r Rhaglen Datblygu Gwledig flaenorol a rheoli’r tîm i sefydlu ei hun fel rhaglen ar draws y Fwrdeistref gyfan dan arweiniad y gymuned.

Mark Blackmore – Cydgysylltydd y Cymunedau Cydnerth

Gyda thros 12 mlynedd o brofiad yn gweithio i Reach, mae Mark wedi arfer cynorthwyo Grwpiau Cymunedol i symud o’r syniad cychwynnol i ddatblygu prosiect llawn. Yn y rhaglen bresennol hon, bwriad Mark yw datblygu prosiectau refeniw sy’n cynyddu mynediad at gyfleusterau cymunedol a dylunio i atal trosedd drwy annog ymddygiad cadarnhaol yn ein cymunedau, ac arwain at wirfoddoli effeithiol. Gyda phrofiad helaeth yn ardaloedd gwledig Pen-y-bont ar Ogwr, mae Mark bellach yn awyddus i ddatblygu prosiectau yn yr ardaloedd nad ydynt yn wledig, na allai gael cymorth Reach o’r blaen.

Rachel Morton – Cydgysylltydd y Cymunedau Cydnerth

Mae gan Rachel gyfoeth o brofiad ym maes adfywio cymunedol ac economaidd. Cyn hyn, fe fu hi’n gweithio i dîm Datblygu Economaidd y Cyngor ar fentrau cymdeithasol a chychwyn busnesau newydd. Pan oedd yn gweithio am dros ddegawd ym maes Adfywio Cymunedol ar gyfer y Cymoedd i’r Arfordir, bu Rachel yn ymgysylltu’n eang â thrigolion a grwpiau lleol ym mhob rhan o Ben-y-bont ar Ogwr ar brosiectau datblygu cymunedol ac amgylcheddol. Ar ôl tair blynedd ym Merthyr Tudful fel rheolwr prosiect adfer, mae’n hapus i fod yn dychwelyd i’w hardal leol i weithio yn y sector cymunedol. Mae’r rhaglen Cymunedau Cydnerth yn profi i fod yn gyswllt hanfodol i grwpiau Pen-y-bont ar Ogwr ddatblygu eu prosiectau tuag at gynaliadwyedd.

Louise Connolly – Swyddog Datblygu Prosiectau a Chyfathrebu Cymunedau Cydnerth

Mae gan Louise dros 18 mlynedd o brofiad mewn swyddi gweinyddol a rheoli swyddfa, gan gynnwys 8 mlynedd o brofiad fel uwch weinyddwr ar gyfer rhaglen a ariennid gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, oedd yn cynnwys monitro a rheoli data ariannol cymhleth. Ymunodd Louise â CBS Pen-y-bont ar Ogwr yn 2021 fel Cynorthwyydd Trosglwyddo Asedau Cymunedol (TAC), gan gynorthwyo grwpiau cymunedol gyda’u taith TAC a rhoi cyngor ynghylch ariannu. Mae Louise yn awyddus i ddatblygu ei sgiliau ymhellach mewn cyflawni prosiectau sy’n canolbwyntio ar y gymuned.