• Hyb Digidol Heol-y-cyw

  Troi’r Neuadd Les leol yn ganolbwynt digidol i drigolion Find out more
 • Cymdeithas Preswylwyr Oedrannus Ynysawdre

  Datrysiadau digidol ar gyfer pobl hŷn ynysig Find out more
 • Neuadd Gymunedol Abercynffig

  Adnewyddu i greu man lleol ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau eraill Find out more
 • Cydweithfa Grefftau Pen-y-bont ar Ogwr

  Find out more

Cyflwyniad

Ariennir y Gronfa Dichonoldeb Cymunedol gan Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU ar gyfer Cymunedau a Lleoedd. Rydym yn cefnogi cymunedau Pen-y-bont ar Ogwr i wneud gwaith cynllunio cadernid lleol, gan ganolbwyntio ar Iechyd, yr Hinsawdd a’r Economi.

Mae’r Gronfa Dichonoldeb Cymunedol yn parhau â llwyddiant rhaglen Reach gyda’r uchelgais o ddatblygu cymunedau Pen-y-bont ar Ogwr a’u troi’n lleoedd llewyrchus i fyw a gweithio ynddynt ac i ymweld â nhw. Mae’n rhaglen cymorth cyllido yn benodol ar gyfer datblygu astudiaethau dichonoldeb cymunedol.

Ariennir y prosiect hwn gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

Bydd ceisiadau i’r Gronfa Dichonoldeb Cymunedol yn cau ar 28 Chwefror 2024.

Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU / Ffyniant Bro

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU yn cefnogi ymrwymiad ehangach y llywodraeth i sicrhau ffyniant bro ym mhob rhan o’r DU ac yn darparu cyllid ar gyfer buddsoddiad lleol rhwng 2023 a 2024. Prif nod Cronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU yw meithrin balchder bro a gwella cyfleoedd bywyd ledled y DU.

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn brif biler agenda Hybu Ffyniant Bro llywodraeth y DU ac mae’n darparu £2.6 biliwn o gyllid ar gyfer ei fuddsoddi’n lleol erbyn Mawrth 2025. Nod y Gronfa yw gwella balchder mewn lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ar draws y DU, buddsoddi mewn cymunedau a lle, gan gynorthwyo busnesau lleol, a phobl a sgiliau. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i https://www.gov.uk/government/publications/uk-shared-prosperity-fund-prospectus.cy

Prosiectau cyfredol

 • Cymunedau Gwydn Pen-y-bont ar Ogwr: Arolwg Mapio ac Ymchwil

  Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi dewis y cwmni arbenigol The Means i ymgymryd â’r gwaith ymchwil a’r ymarfer mapio o weithgareddau Datblygu Cymunedol a thrydydd sector ym mwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd y prosiect yn nodi’r holl elusennau, grwpiau cymunedol, cynghorau tref a chymuned, rhwydweithiau, sefydliadau trydydd sector a grwpiau gwirfoddol sy’n […]
  Gwybodaeth y prosiect >
 • Caeau Chwarae Bryntirion

  Mae tîm Reach yn cynorthwyo Cyngor Cymuned Trelales i ddrafftio Cynllun Gweithredu a fydd yn cynnwys canlyniadau ymgynghoriad cymunedol ffurfiol a chynlluniau dylunio ar gyfer caeau chwarae Bryntirion. Mae Cyngor Cymuned Trelales wrthi’n cynnal proses Trosglwyddo Asedau Cymunedol ar gyfer caeau Chwarae Bryntirion.  Maen nhw’n dymuno ei ddatblygu’n gyfleuster sy’n canolbwyntio ar y gymuned, a […]
  Gwybodaeth y prosiect >
 • Mapio’r Celfyddydau

  Mae Reach yn gweithio gyda Creative Lives Ltd i gynnal ymarfer mapio ac ymchwil a fydd yn amlygu gweithgareddau creadigol lleol sy’n digwydd o amgylch Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd y prosiect yn cynnal ymchwil ar ffurf arolwg, grwpiau ffocws wedi’u hwyluso a chyfweliadau un-i-un; bydd ei ganlyniadau’n cael eu coladu a’u drafftio mewn adroddiad llawn. […]
  Gwybodaeth y prosiect >
 • Cysylltiadau Cymunedol

  Yn flaenorol fe wnaeth tîm Reach adnewyddu Neuadd Gymunedol Heol Y Cyw i fod yn hyb digidol, a oedd yn cynnwys band eang cyflym, seilwaith TGCh, sgrîn sinema a system sain.  Ar yr un pryd gosododd CBSP a Cwmpas galedwedd ddigidol debyg mewn sawl canolfan gymunedol arall.  Y syniad arfaethedig gyda’r prosiect hwn yw ei […]
  Gwybodaeth y prosiect >
 • Caeau Chwarae Pen-coed

  Gofynnodd Clwb Rygbi Pencoed am gymorth i ymchwilio i’r posibilrwydd o osod ramp i alluogi unigolion sydd â llai o symudedd i gael mynediad at y maes chwaraeon, ar gyfer gwylio a chymryd rhan mewn rygbi yng Nghaeau Chwarae Pen-coed.  Mae tîm Reach yn cefnogi’r clwb drwy gomisiynu archwiliad hygyrchedd, a fydd yn eu hysbysu […]
  Gwybodaeth y prosiect >
 • Cynhwysiant Digidol

  Mae Reach yn gweithio ochr yn ochr ag aelodau Rhwydwaith Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr (BEN) i greu dull cyffredinol o ddarparu hyfforddiant digidol sy’n rhoi “mynediad i bawb”. Nod y prosiect yw mynd i’r afael â phryderon y bydd symud yr holl fudd-daliadau i blatfformau digidol ar gyfer Credyd Cynhwysol (CC) erbyn 2028 yn achosi […]
  Gwybodaeth y prosiect >
 • Astudiaeth Dichonoldeb Busnes Lads & Dads

  Grŵp lles dynion yw Lads & Dads sy’n helpu i wella lles eu haelodau, trwy sesiynau cerdded, hwyluso grwpiau siarad a chynnig cymorth un-i-un. Mae’r tîm Reach yn cefnogi Lads and Dads CIC i ddatblygu astudiaeth ddichonoldeb bwrpasol. Bydd yr astudiaeth yn ystyried faint o gapasiti sydd gan y mudiad i greu arian trwy fasnachu, […]
  Gwybodaeth y prosiect >
 • Cyfleusterau Gwirfoddolwyr Parc Bedford

  Mae tîm Reach yn cefnogi datblygiad Parc Bedford gan weithio ochr yn ochr â’r tîm Newid Hinsawdd i ddarparu astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer hyb gwirfoddolwyr newydd. Mae Parc Bedford yn un o Warchodfeydd Natur Lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (CBSP). Mae Llais Y Goedwig (llais coetiroedd cymunedol yng Nghymru) wedi bod yn rheoli’r […]
  Gwybodaeth y prosiect >
 • Pafiliwn Maesteg Celtic

  Mae Reach yn cynorthwyo Maesteg Celtic Sports Facilities Ltd gydag astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer y pafiliwn. Mae Maesteg Celtic wrthi’n cynnal proses trosglwyddo asedau cymunedol ar gyfer Parc y Garth, gan gynnwys a’r pafiliwn presennol. Mae’r pafiliwn wedi dirywio dros y blynyddoedd diwethaf ac mae angen ymhell dros £150k i adfer yr adeilad i gyflwr […]
  Gwybodaeth y prosiect >
 • Clwb Rygbi Ton-du – Parc Pandy

  Mae Clwb Rygbi Ton-du wrthi’n cynnal proses Trosglwyddo Asedau Cymunedol ar gyfer Parc Pandy, i ymgorffori’r caeau chwarae (rygbi a phêl-droed) ynghyd ag ardaloedd parcio, man agored cyhoeddus a’r pafiliwn newid. Mae tîm Reach yn cynorthwyo Clwb Rygbi Ton-du gydag astudiaeth ddichonoldeb, i archwilio’r opsiynau ar gyfer y parc a’r pafiliwn. Bydd yr astudiaeth ddichonoldeb […]
  Gwybodaeth y prosiect >
 • Cae Pob Tywydd Dyffryn Ogwr

  Mae cyfle wedi codi i Gyngor Cymuned Dyffryn Ogwr gyflwyno cais i Sefydliad Pêl-droed Cymru am grant i ariannu datblygiad cae pob tywydd. Mae Reach yn cynorthwyo’r Cyngor i baratoi cynlluniau, lluniadau cysyniad a manylebau prosiect i baratoi ar gyfer y cais am grant. Yn 2019 cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus a ariannwyd gan Reach gydag aelodau […]
  Gwybodaeth y prosiect >
 • Pentref Sero Net

  Mae cymuned De Corneli wedi creu Cwmni Buddiannau Cymunedol (CBC) o’r enw South Cornelly Renewable Energy CIC, i’w galluogi i wireddu eu huchelgais i greu “Pentref Sero Net”. Mae Reach yn cynorthwyo’r grŵp gydag astudiaeth ddichonoldeb a fydd yn adeiladu ar brosiect cynharach a ddatblygwyd yn y pentref i’w galluogi i greu marchnad ynni leol […]
  Gwybodaeth y prosiect >
 • Cyngor Tref Porthcawl

  Mae Cyngor Tref Porthcawl yn awyddus iawn i weld adeilad cymunedol newydd yn cael ei greu a bod yn rhan o greu adeilad o’r fath sy’n ganolog i broses Adfywio Porthcawl ac yn rhan annatod ohoni ac mae Reach yn cynorthwyo’r cyngor Tref i gynnal astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer potensial adeilad newydd.  Mae’r Cyngor yn […]
  Gwybodaeth y prosiect >
 • Gardd Gymunedol Parc Caedu

  Mae tîm Reach yn cynorthwyo Cyngor Cymuned Dyffryn Ogwr (CCDO) i gynnal ymgynghoriad cymunedol a dyluniadau tirwedd proffesiynol dilynol, i ddylunio gardd lesiant a choffa gymunedol ym Mharc Caedu, hen safle planhigfa yn Park Avenue, Cwm Ogwr. Cefnogir y prosiect hwn hefyd o dan raglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol (CAT) CBS Pen-y-bont ar Ogwr.  Cymeradwywyd dyheadau […]
  Gwybodaeth y prosiect >
 • Canolfan Gymunedol Coety Uchaf

  Mae tîm Reach yn cefnogi Cyngor Cymuned Coety Uchaf gydag astudiaeth ddichonoldeb i archwilio opsiynau gwella ar gyfer Canolfan Gymunedol Coety Uchaf a Chroes Llidiard. Mae Cyngor Cymuned Coety Uchaf (CCCU) yn ceisio cwblhau proses trosglwyddo asedau ar gyfer Canolfan Gymunedol Coety Uchaf a Chroes Llidiard. Gweledigaeth CCCU yw trawsnewid y ganolfan gymunedol, ei gwneud […]
  Gwybodaeth y prosiect >
 • Hyb Cyn-filwyr Porthcawl

  Ar hyn o bryd mae hyb Cyn-filwyr Porthcawl yn cael ei gynorthwyo gan dîm Reach ac ymgynghorydd arbenigol i benderfynu ynghylch y posibilrwydd o brynu neu adeiladu adeilad hunangynhwysol i’r grŵp weithredu ohono. Bydd hyn yn gwella eu gwasanaethau a’u heffaith gymunedol. Bydd yr astudiaeth yn amcanu at wneud chwiliad cyflawn o’r safle safle, asesu […]
  Gwybodaeth y prosiect >
 • Prosiect Effeithlonrwydd Ynni Pen-y-bont ar Ogwr (BEEP)

  Bydd Prosiect Effeithlonrwydd Ynni Pen-y-bont ar Ogwr (BEEP) yn darparu arolygon ynni at ofynion unigol ar gyfer 40 o adeiladau cymunedol a chyfleusterau chwaraeon ledled Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd yr arolygon yn dangos pa newidiadau a gwelliannau ellir eu gwneud i’r lleoliad i wella effeithlonrwydd ynni. Yna byddant yn darparu tystiolaeth berthnasol i sicrhau […]
  Gwybodaeth y prosiect >
 • Asesiad Risg Newid Hinsawdd

  Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf Morgannwg yn gweithio gyda thîm Reach ac arbenigwyr ymaddasu i newid hinsawdd i gynnal asesiad risg newid hinsawdd trwy ymgysylltu â sefydliadau partner, busnesau, grwpiau cymunedol a dinasyddion. Bydd yr ymchwil hon yn nodi’r wybodaeth a’r dystiolaeth sy’n bodoli eisoes lle mae risg i gymunedau, busnesau, sefydliadau a gwasanaethau […]
  Gwybodaeth y prosiect >
 • Hyb Digidol Heol-y-cyw

  Astudiaeth beilot yw’r prosiect sy’n ceisio dod â band eang i Neuadd Les Heol y Cyw a’i wneud yn hyb digidol ar gyfer y gymuned. Bydd yr hyb yn cynnig cynhwysiant digidol drwy ddarparu hyfforddiant a dulliau arloesol o addysgu yn y cartref. Mae troi ein Neuadd Les yn hyb Digidol yn brosiect peilot unigryw […]
  Gwybodaeth y prosiect >
 • Astudiaeth Achos Ynysu Preswylwyr Oedrannus Ynysawdre

  Sefydlwyd Cymdeithas Preswylwyr Oedrannus Ynysawdre (YERA) i weithredu fel llais y bobl oedrannus sy’n byw yn y gymuned. Er mai prif ddiben y grŵp yw canolbwyntio ar bryderon lleol, mae’r Gymdeithas yn ymwybodol o’r materion ehangach sy’n effeithio ar yr henoed. Mae’r Gymdeithas yn dwyn materion a phryderon sy’n effeithio ar les pobl i sylw […]
  Gwybodaeth y prosiect >
 • Neuadd Gymunedol Abercynffig

  Ar hyn o bryd nid oes gan bentrefi Abercynffig a Thon-du unrhyw ganolfan gymunedol na chanolfan les, heblaw am Neuadd y Plwyf ac ystafell gyfarfod gymunedol yn Nhon-du. Mae gan y ddwy gymuned boblogaeth sy’n tyfu, a fydd yn cynyddu ymhellach wrth i 500 o dai gael eu hadeiladu yn natblygiad Pentre Felin, Ton-du, heb […]
  Gwybodaeth y prosiect >
 • Arfarnu opsiynau ar gyfer Golchfeydd Ogwr

  Fel rhan o’r gwaith o adfer tir glofaol yng Nghwm Ogwr, cafodd safle Golchfeydd Ogwr a adferwyd ei roi fel man gwyrdd i Gyngor Cymuned Cwm Ogwr.  Yn 2013 cynhaliwyd astudiaeth ddichonoldeb i wneud y defnydd mwyaf posibl o’r safle hwnnw. Ers hynny, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cynnal Asesiad o Gymeriad […]
  Gwybodaeth y prosiect >
 • Cymorth Lleoliadau Cymunedol Cynaliadwy

  Nododd swyddogion Reach yr angen am y prosiect hwn ar sail y gwaith gyda grwpiau gwirfoddol yn rheoli lleoliadau cymunedol ledled y fwrdeistref yn y rhaglen Cynllun Datblygu Gwledig gyfredol ac mewn rhaglenni blaenorol. Mae’r grwpiau a’r lleoliadau y maent yn eu cefnogi’n cynnwys canolfannau cymunedol, pafiliynau chwaraeon, lleoliadau treftadaeth ac ati. Maent i gyd […]
  Gwybodaeth y prosiect >
 • Cynllun Gweithredu Cymunedol Cwm Garw

  Mae Cwm Garw yn gwm serth a chul heb ffordd drwodd i fynd ag ymwelwyr ymlaen i leoliad arall, felly yn realistig nid yw’n mynd i ddenu datblygiadau tai newydd na llawer o ddiwydiant i’r cwm. Fodd bynnag, mae’n drysor cudd, yn ardal o harddwch naturiol ac mae’n amlwg bod angen denu mwy o dwristiaeth […]
  Gwybodaeth y prosiect >
 • Strategaeth 5 mlynedd Cwm Ogwr a Chynllun Gweithredu CAMPUS

  Bydd y prosiect yn galluogi Cyngor Cymuned Cwm Ogwr (y Cyngor Cymuned) i gyflogi ymgynghorydd i gynnal ymgynghoriad cynhwysfawr gyda thrigolion Cwm Ogwr a rhanddeiliaid, i nodi anghenion a blaenoriaethau ar gyfer y cwm. Gan ddefnyddio’r wybodaeth hon ac ystyried cynlluniau a strategaethau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, bydd yr ymgynghorydd yn gweithio gyda’r Cyngor Cymuned […]
  Gwybodaeth y prosiect >
 • LEADER yn Ne-Ddwyrain Cymru

  Mae’r rhaglen LEADER wedi chwarae rhan hanfodol mewn twf, cydlyniad a ffyniant parhaus cymunedau gwledig ledled Cymru dros y degawd diwethaf, gan ein helpu i gyflawni effaith genedlaethol ac amcanion rhyngwladol. Bu’r pwyslais ar ddatblygiad cymunedol wedi’i arwain yn lleol yn hollbwysig i ffyniant cynhaliol a blaengar cymunedau gwledig Cymru. Yma yn ne-ddwyrain Cymru, derbyniodd […]
  Gwybodaeth y prosiect >
 • Llwybr Treftadaeth a Chanolfan Dreftadaeth Ogwr

  Fe wnaeth Reach gydweithio â Chymdeithas Hanes Lleol Cwm Ogwr, Clwb Bechgyn a Merched Nant-y-moel a Chlybiau Bechgyn a Merched Cymru, i ddatblygu prosiect Llwybr Treftadaeth a Chanolfan Dreftadaeth Ogwr i sicrhau bod hanes a threftadaeth y cwm yn cael eu cadw a’u harddangos.  Nodau’r y prosiect oedd: Hyrwyddo hanes a threftadaeth drwy sefydlu Canolfan […]
  Gwybodaeth y prosiect >
 • Cydweithfa Grefftau Pen-y-bont ar Ogwr

  Ym mis Tachwedd 2016, penodwyd arbenigwr marchnadoedd crefftau, i edrych ar ffyrdd o ddatblygu’r sector crefftau medrus lleol, a gwireddu’r potensial economaidd ar gyfer crefftau lleol o ansawdd uchel yn yr ardal. Aseswyd y ffyrdd y gall cymryd rhan mewn crefftau helpu i leihau ynysu cymdeithasol a chynyddu lles ymysg yr henoed a’r rhai sydd […]
  Gwybodaeth y prosiect >
 • Cynllun datblygu ar gyfer cyfleuster chwaraeon pob tywydd yng Nghwmogwr

  Sefydlwyd Grŵp Datblygu Chwaraeon sy’n cynnwys grwpiau chwaraeon lleol a rhanddeiliaid yng Nghwmogwr i ystyried y potensial o greu maes pob tywydd yn y cwm. Cysylltodd y grŵp â Reach am gyllid i gomisiynu astudiaeth ddichonoldeb i weld lle’r oedd y safle mwyaf addas ar gyfer arwyneb aml-chwaraeon pob tywydd gyda ystafelloedd newid, yn seiliedig […]
  Gwybodaeth y prosiect >
 • Bugail Digidol

  Adfer, cadw a gwella ecosystemau yw un o’r heriau mwyaf sy’n ein hwynebu fel cymdeithas, ac mae hyn yn arbennig o wir mewn ardaloedd gwledig. Pori er lles cadwraeth sy’n cael ei reoli yw un o’r dulliau mwyaf effeithiol o fynd i’r afael â’r her hon. Mae prosiect Bugail Digidol wedi datblygu adnodd digidol sy’n […]
  Gwybodaeth y prosiect >
 • Strategaeth Gymunedol Betws

  Sefydlwyd Fforwm Betws gyda’r nod o fynd i’r afael â phroblemau lleol a gwella pentref Betws, un o wardiau mwyaf difreintiedig Pen-y-bont ar Ogwr. Trigolion lleol yw aelodau’r Fforwm ac mae’n cynnwys cynrychiolwyr o’r sectorau cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector hefyd. Nododd aelodau Fforwm Betws, fel cynrychiolwyr y gymuned leol, fod angen cynnal gwaith ymgynghori […]
  Gwybodaeth y prosiect >
 • Canolfan Eglwys Wesley Tondu

  Canolfan Eglwys Wesley yn Nhondu, eglwys Fethodistaidd a chanolfan gymunedol, yw’r unig leoliad cymunedol yn Nhondu. Mae hi eisoes yn gartref i sefydliadau di-ri sy’n darparu gwasanaethau cymunedol a gweithgareddau yn ystod dyddiau’r wythnos, y nosweithiau ac ar y penwythnosau sy’n cynnwys  Home Educators, Brownis, Trinity Care and Support ac Addoldai Cymru. Mae’r ganolfan yn […]
  Gwybodaeth y prosiect >
 • Cyfleoedd am Gynlluniau Ynni Adnewyddol Cymunedol ym Mhen-y-bont ar Ogwr Gwledig

  Cynhaliodd Cymru Gynaliadwy, sefydliad trydydd sector, ddarlith gyhoeddus yn gynnar yn 2017 er mwyn dechrau cymell rhanddeiliaid a chymunedau lleol i weithredu ym maes ynni adnewyddadwy. Yna, trefnodd Reach weithdy i edrych ar bethau ymarferol y gellir eu gwneud. O ganlyniad, chomisiynodd y grwp astudiaeth ar y cyd i gael gwell dirnadaeth or cyfleoedd a […]
  Gwybodaeth y prosiect >
 • Rheolaeth Strategol Safleoedd Natura 2000: Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig

  Newid Ymddygiad Comisiynodd y partneriaid brosiect tair blynedd i ddatblygu prosesau sensitif a strategol o reoli safle Gwarchodfa Natur Cynffig i ddiogelu rhag colli cynefinoedd a sicrhau bod yr ecosystem yn dod yn fwy cydnerth i bwysaur hinsawdd syn newid, ar cynnydd mewn ymwelwyr. Mae gan y prosiect grp llywio syn cynnwys amrywiaeth o bartneriaid […]
  Gwybodaeth y prosiect >
 • Llyfryn Poced Enwau Cymraeg Lleoedd Pen-y-bont ar Ogwr

  Daeth y syniad o ymchwilio i ystyr hanesyddol enwau lleoedd Cymraeg Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gan Fenter Bro Ogwr a Chwmni Dai. Cyflwynasant eu hachos gan ddweud bod ganddynt brofiad blaenorol yn paratoi adnoddau or fath, ac oherwydd bod eu cynnig am lai na 5 mil, feu comisiynwyd i wireddu eu cynnig eu hunain. […]
  Gwybodaeth y prosiect >
 • Clwb Bechgyn a Merched a Chanolfan Gymuned Nant-y-moel

  Ym mis Mehefin 2013, dymchwelwyd Canolfan Berwyn yn Nant-y-moel gan nad oedd yn ddiogel. Addawodd Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr ddyrannu 200 mil oi gynllun cyfalaf tuag at ddarparu cyfleusterau cymunedol amgen yn Nant-y-moel. Bur partneriaid cydweithredu yn gweithio gydai gilydd i benodi unigolion cymwys i gynhyrchu arolygon, dyluniadau a rhestr gostau manwl oedd yn cefnogir […]
  Gwybodaeth y prosiect >
 • Gweithgarwch Corfforol i Blant yn yr Awyr Agored

  Daeth grwp cydweithredol o bartneriaid or sector gofal plant a lles ar ofyn Reach er mwyn ceisio gweld pa gyfleoedd oedd yn bodoli i leihaur tebygolrwydd o ordewdra ymysg plant wrth gyrraedd oedran ysgol. Ym mis Mawrth 2017, penodywd arbenigwr annibynnol, Wellebing Planner, i gynnal cyfres o gyfweliadau gyda rhieni ac aelodau staff mewn 5 […]
  Gwybodaeth y prosiect >

  Prosiectau wedi'u cwblhau

 • Photo of Heol Y Cyw Digital Hub artwork

  Hyb Digidol Heol-y-cyw

  Gweler manylion y prosiect
 • Ynysawdre Elderly Residents

  Astudiaeth Achos Ynysu Preswylwyr Oedrannus Ynysawdre

  Gweler manylion y prosiect
 • Exterior of Aberkenfig Hall

  Neuadd Gymunedol Abercynffig

  Gweler manylion y prosiect
  Gweler yr holl brosiectau >