Croeso i Reach,

Tim Datblygu Gwledig Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Cynllun Datblygu Gwledig Cymru (CDG) yn rhaglen wedi ei gyllido gan Ewrop sy’n cynorthwyo pobl sy’n byw ac yn gweithio mewn ardaloedd gwledig. Drwy gynlluniau lleol a chenedlaethol, mae’r CDG yn darparu cyllid a chymorth i gymunedau ffermio, busnesau, sefydliadau cymunedol a grwpiau lleol mewn ardaloedd gwledig.

Read More

Cynllun Cymunedau Gwledig Ffyniannus

Cyllid ar gyfer hybiau cymunedol, astudiaethau peilot, astudiaethau dichonolrwydd ac ymchwil yn eich ardal chi.

Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig

Cronfa gyfalaf i sefydliadau sydd yn seiliedig yn y gymuned i fynd i’r afael a thlodi ac allgau cymdeithasol yn ei hardal.

 • (English) Wesley Church Centre Tondu

  (English) Wesley Church Centre Tondu

  (English) In January 2018,Reach funded £2,500 towards the technical assessment for ground works to develop the outside space of the Wesley Church Centre Tondu which provides facilities and activities for the local community.

  Darllen mwy
 • Natura 2000 Cynffig: Hyb Gwirfoddoli ac Addysg

  Natura 2000 Cynffig: Hyb Gwirfoddoli ac Addysg

  Mewn partneriaeth â Rhwydwaith Gwirfoddoli Cefn Gwlad Pen-y-bont ar Ogwr, comisiynodd y Grŵp Gweithredu Lleol (LAG) brosiect tair blynedd i ddatblygu system reoli sensitif a strategol ar gyfer safle Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig.

  Darllen mwy
 • Cyfleoedd ar gyfer Cynlluniau Ynni Adnewyddadwy Cymunedol mewn Ardaloedd Gwledig ym Mhen-y-bont ar Ogwr

  Cyfleoedd ar gyfer Cynlluniau Ynni Adnewyddadwy Cymunedol mewn Ardaloedd Gwledig ym Mhen-y-bont ar Ogwr

  Nod y prosiect hwn oedd cael gwell dealltwriaeth o’r dewisiadau a dichonoldeb cynlluniau ynni adnewyddadwy cymunedol.

  Darllen mwy
 • Astudiaeth Ymchwil a Phecyn Cymorth Trosglwyddo Asedau Cymunedol

  Astudiaeth Ymchwil a Phecyn Cymorth Trosglwyddo Asedau Cymunedol

  Comisiynwyd Canolfan Cydweithredol Cymru i wneud gwaith ymchwil ar ei ran i’r heriau y mae sefydliadau’r trydydd sector yn eu hwynebu wrth ystyried derbyn cyfrifoldeb am asedau cyhoeddus.

  Darllen mwy
 • Archwilio’r Potensial ar gyfer Siopau Cynhyrchion Lleol mewn Parciau Gwledig

  Archwilio’r Potensial ar gyfer Siopau Cynhyrchion Lleol mewn Parciau Gwledig

  Delivered in partnership with the Awen Cultural Trust, the project will produce a small scale feasibility and research study, combined with a proposed development plan.

  Darllen mwy
 • Astudiaeth Baratoadol ar gyfer Prosiect Cydweithredu Cadwyni Cyflenwi Bwyd Rhanbarthol

  Astudiaeth Baratoadol ar gyfer Prosiect Cydweithredu Cadwyni Cyflenwi Bwyd Rhanbarthol

  Prosiect cydweithredol oedd hwn yn cynnwys wyth Grŵp Gweithredu Lleol sy’n cynnwys un ar ddeg o awdurdodau lleol yn cydweithio i gyflawni potensial mwyaf posibl y gadwyn gyflenwi leol ar draws y rhanbarth er mwyn ysgogi twf.

  Darllen mwy