Arfarnu opsiynau ar gyfer Golchfeydd Ogwr

Fel rhan o’r gwaith o adfer tir glofaol yng Nghwm Ogwr, cafodd safle Golchfeydd Ogwr a adferwyd ei roi fel man gwyrdd i Gyngor Cymuned Cwm Ogwr.  Yn 2013 cynhaliwyd astudiaeth ddichonoldeb i wneud y defnydd mwyaf posibl o’r safle hwnnw. Ers hynny, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cynnal Asesiad o Gymeriad Tirwedd a Chynllun Adfer Natur ar gyfer y Sir.  Mae gan y ddau gynllun hyn ganllawiau ar wella cymeriad tirwedd a bioamrywiaeth y Golchfeydd.

Mae Reach wedi ariannu gwaith arfarnu opsiynau i asesu’r opsiynau ariannu gorau i fwrw ymlaen ag argymhellion mewn cynlluniau ac astudiaethau blaenorol. Yna, cyflwynwyd yr opsiynau hyn i Gyngor Cymuned Cwm Ogwr cyn ymgynghori’n eang yn y gymuned leol ar yr opsiynau a ffefrir.

Law yn llaw â hyn rydym wedi cyflwyno cais i Gronfa Natur ar Garreg eich Drws Llywodraeth Cymru.  Mae’r cais wedi llwyddo i sicrhau £45,250 i ddatblygu Golchfeydd Ogwr fel ased cyfalaf newydd i natur. Bydd y broses arfarnu opsiynau nawr yn ymgynghori â’r Cyngor Cymuned a thrigolion ar sut fydd yr arian hwn yn cyd-fynd â datblygiad ehangach ar gyfer y safle.