Cyngor Tref Porthcawl

Mae Cyngor Tref Porthcawl yn awyddus iawn i weld adeilad cymunedol newydd yn cael ei greu a bod yn rhan o greu adeilad o’r fath sy’n ganolog i broses Adfywio Porthcawl ac yn rhan annatod ohoni ac mae Reach yn cynorthwyo’r cyngor Tref i gynnal astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer potensial adeilad newydd.  Mae’r Cyngor yn teimlo’n gryf y bydd codi adeilad a luniwyd ar sail anghenion a nodau dynodedig ei gymuned yn helpu i wella ansawdd bywyd i bawb.  Ar hyn o bryd nid oes gan y Cyngor Tref Adeilad Cyngor na Siambr Cyngor.

Bydd yr astudiaeth ddichonoldeb yn ceisio nodi’r materion lleol y mae Porthcawl yn eu hwynebu a sut y gallai’r adeilad fynd i’r afael â’r rhain, megis:

  • Y ffyrdd o sicrhau y bydd creu adeilad o’r fath yn cael effaith gadarnhaol ar y gymuned gyfan.
  • Adeilad a all fod yn gynaliadwy ac a fydd yn hybu cynwysoldeb ac amrywiaeth.
  • Sut i greu adeilad deniadol a chroesawgar fel rhan o’r broses adfywio a fydd yn cael yr effaith a fwriedir ac yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau’r bobl sy’n ei ddefnyddio.

Cyngor Tref Porthcawl


Oriel y prosiect