Llwybr Treftadaeth a Chanolfan Dreftadaeth Ogwr

Fe wnaeth Reach gydweithio â Chymdeithas Hanes Lleol Cwm Ogwr, Clwb Bechgyn a Merched Nant-y-moel a Chlybiau Bechgyn a Merched Cymru, i ddatblygu prosiect Llwybr Treftadaeth a Chanolfan Dreftadaeth Ogwr i sicrhau bod hanes a threftadaeth y cwm yn cael eu cadw a’u harddangos.  Nodau’r y prosiect oedd:

  • Hyrwyddo hanes a threftadaeth drwy sefydlu Canolfan Dreftadaeth gydag arddangosfa, gwybodaeth a gwaith celf yng Nghlwb Bechgyn a Merched ar ei newydd wedd Nant-y-moel.
  • Hyrwyddo hanes a threftadaeth y cwm i drigolion ac ymwelwyr drwy ddefnyddio’r llwybr cymunedol cerdded a beicio presennol drwy’r cwm, trwy osod byrddau gwybodaeth treftadaeth ar hyd y llwybr.
  • Defnyddio codau QR ar hysbysfyrddau treftadaeth i greu llwybr clywedol sy’n hyrwyddo amwynderau a busnes eraill yn y cwm a rhoi gwybodaeth ychwanegol am y cyffiniau e.e. llwybrau cerdded a beicio, tai bach, caffis, gwersylla etc.
  • Hybu iechyd a lles drwy annog cerdded a beicio ar y Llwybr Treftadaeth
  • Darparu cyfleusterau beicio yng Nghlwb Bechgyn a Merched Nant-y-moel er mwyn annog beicwyr i ymweld â’r Ganolfan Dreftadaeth yn yr adeilad.
  • Darparu pob math o wybodaeth, gweithgareddau a hyfforddiant i’r bobl ifanc o’r Clwb Bechgyn a Merched a thrigolion lleol er mwyn uwchsgilio a gwella eu gwybodaeth am hanes a threftadaeth a’u galluogi i hyrwyddo’r prosiect
  • Llunio cynllun yn seiliedig ar ymgynghori â’r trigolion ar gyfer safle hen ganolfan y glowyr Berwyn a gafodd ei dymchwel oherwydd diffygion strwythurol

Sefydlwyd grŵp llywio i randdeiliaid er mwyn goruchwylio’r prosiect ac mae’n cynnwys aelodau perthnasol o’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector

Darganfyddwch Sir Hanesyddol Pen-y-bont ar Ogwr


Oriel y prosiect