Parc Traciau Beiciau BMX

Cysylltodd Llynfi BMX â thîm Reach yn CBSP, i wneud cais i’r Gronfa Dichonoldeb Cymunedol am gyllid i gynnal astudiaeth a fyddai’n cynorthwyo’r Grŵp i ystyried trefniant Trosglwyddo Ased Cymunedol mewn perthynas â hen Safle Glofa Coegnant, sydd wedi bod yn segur ers blynyddoedd lawer.

Mae Clwb Rasio BMX Llynfi yn cynnig cyfleoedd i blant, pobl ifanc ac oedolion gymryd rhan mewn rasio BMX ar Drac Safon Cenedlaethol.  Mae hyn yn cynnwys sesiynau trac agored, sesiynau coetsio, sesiynau hyfforddi a rasio hyd at lefel Ranbarthol.  Gall cyfranogwyr fenthyg beiciau rasio BMX a helmedau wyneb llawn gan y clwb, sydd hefyd yn cynnig llwybrau i mewn i’r Gamp.

Ar hyn o bryd, prin iawn yw’r cyfleusterau chwarae a chwaraeon awyr agored yng Nghaerau a Chwm Llynfi sydd â mynediad agored ac sy’n darparu’r cyfleoedd i blant a phobl ifanc deimlo’n ddiogel, bod yn egnïol, mwynhau cymdeithasu a chael hwyl gyda’i gilydd yn eu cymuned.

Bydd yr astudiaeth ddichonoldeb yn cynnwys ymgynghori â phobl ifanc leol, opsiynau datblygu ar gyfer y safle, ystyried gwahanol elfennau megis llifoleuadau, adeilad pwrpasol gan gynnwys toiledau a chyfleusterau newid, yn ogystal â nodi costau ar gyfer caffael a datblygu’r safle a nodi cronfeydd cyfalaf posibl i gyflawni’r prosiect. Cyflwynir y cyfan mewn adroddiad a fydd yn sail i geisiadau cyllido yn y dyfodol.

Llynfi BMX


Oriel y prosiect