Bridgend Reach Rural Development

Croeso i Reach,

Tim Datblygu Gwledig Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Cynllun Datblygu Gwledig Cymru (CDG) yn rhaglen wedi ei gyllido gan Ewrop sy’n cynorthwyo pobl sy’n byw ac yn gweithio mewn ardaloedd gwledig. Drwy gynlluniau lleol a chenedlaethol, mae’r CDG yn darparu cyllid a chymorth i gymunedau ffermio, busnesau, sefydliadau cymunedol a grwpiau lleol mewn ardaloedd gwledig.

Codwch Eich Cymuned

Gyda Thîm Datblygu Gwledig Reach

Cynllun Cymunedau Gwledig Ffyniannus

Cyllid ar gyfer hybiau cymunedol, astudiaethau peilot, astudiaethau dichonolrwydd ac ymchwil yn eich ardal chi.

Cymorth ar gyfer eich prosiectau Datblygu Gwledig cymunedol

Os yw eich cymuned chi wedi dod at ei gilydd yn tu ôl i syniad neu welliant, gall Grŵp Gweithredu Lleol Pen-y-bont ar Ogwr Wledig a Reach eich cynorthwyo i’w ddatblygu. Rydym ni’n comisiynu prosiectau ar ran grwpiau cymunedol i ddod â’r ymchwil, y cyngor a’r gefnogaeth y mae arnynt ei hangen i symud ymlaen neu i brofi a threialu eu syniad cyn edrych am ffynonellau cyllid tymor hwy.